Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Oppfølging etter behandling av intraspinale svulster

Tumorkontroll

Meningeom/schwannom

 • Første MR-kontroll gjøres 3–6 måneder etter operasjon hos operatør.
 • Operatør anbefaler så et videre kontrollopplegg som skal skje i regi av nevrologisk avdeling i pasientens hjemfylke.
 • Dersom MR ved 3–6 månederskontroll ikke viser tegn til rest- eller residivsvulst, anbefales vanligvis kontroll med MR etter 2 og 5 år.
 • Dersom MR ved 3–6 månederskontroll viser restsvulst, anbefales årlige kontroller.
 • Ved svulstresidiv eller vekst av restsvulst, må pasienten henvises til ny nevrokirurgisk vurdering med tanke på tumorreseksjon. 

Lavgradig gliom (ependymom, astrocytom WHO grad I/II og oligodendrogliom)

 • Første MR-kontroll gjøres 3 måneder etter operasjon hos operatør.
 • Operatør anbefaler så et videre kontrollopplegg som skal skje i regi av nevrologisk avdeling i pasientens hjemfylke:
  • Dersom MR ved 3–6 månederskontroll ikke viser tegn til rest- eller residivsvulst, anbefales neste kontroll om 6-måneder, deretter årlige MR-kontroller.
  • Dersom MR ved 3–6 månederskontroll viser restsvulst eller residivsvulst bør onkolog konsulteres. Nevrokirurg og onkolog vil så beslutte om det skal gis strålebehandling og/eller kjemoterapi. Dersom det velges videre observasjon i disse tilfellene, vil det lages en individuelt tilpasset oppfølgingsplan.

Ekstradurale metastaser og maligne gliomer

 • Den kirurgiske behandlingen for disse pasientene er kun en del av primærbehandlingen.
 • Alle pasientene blir henvist av nevrokirurgisk avdeling til strålebehandling og/eller kjemoterapi.
 • Det avtales ikke kontroller i nevrokirurgisk avdeling.
 • Cirka 4 uker etter utskrivelse fra nevrokirurgisk avdeling innkalles pasienten til onkologisk behandling ved Kreftklinikken, Oslo universitetssykehus, Senter for Kreftbehandling Sørlandet sykehus, Kristiansand eller stråleenheten sykehuset Innlandet, Gjøvik.
 • Etter endt primærbehandling (kirurgi, strålebehandling og eventuelt kjemoterapi) anbefales kliniske kontroller hver 3.–6. måned i regi av onkolog eller nevrolog.
 • MR er i de fleste tilfeller kun av verdi ved nytilkomne symptomer suspekt på svulstresidiv.
 • For de fleste ondartede intraspinale svulster er det kun symptomgivende residiv som vil bli vurdert for ytterligere behandling. Behandlingsmulighetene ved residiv er dessverre ofte begrensede. 

Rehabilitering

All rehabilitering skal skje i regi av nevrologisk avdeling i pasientens hjemfylke.

Nivået av opptrening bestemmes av hvor stort potensiale er for forbedring. Rehabiliteringen består i å kunne lære seg å mestre en eventuell nedsatt funksjon, det vil si bruk av tekniske hjelpemidler og teknikker for håndtering av naturlige funksjoner (for eksempel blære- og rektumfunksjon).

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020