Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Medikamentell behandling av intraspinale svulster

Primære spinale svulster er lite påvirkelige av cytostatika. Foruten symptomlindrende glukokortikoider preoperativt, kan det ved lymfomer eller germinomer være aktuelt med kjemoterapi.

Kjemoterapi rettet mot primærsykdommen må alltid vurderes ved truende tverrsnittssyndrom.

Noen av kurene som gis ved denne krefttypen finnes i Nasjonalt register for medikamentell kreftbehandling.

 

 

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020