Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Prognose for intraspinale svulster

Benigne intraspinale svulster og svulster av lavere malignitetsgrad har en betydelig bedre prognose med en forlenget overlevelses periode, dersom kirurgisk behandling lykkes.  

Prognosen med hensyn til nevrologisk funksjon er generelt bedre hos pasienter med lette nevrologiske utfall enn ved mer uttalte tverrsnittslesjoner.

Høymaligne tumorer har en dårlig prognose med rask progresjon og overlevelse på gjennomsnittlig under ett år.

Intramedullære svulster

De fleste intramedullære svulster vokser langsomt, og det er vanlig at pasienten lever i flere tiår etter svulstdiagnosen. Pasienter som er radikaloperert for ependymom har en spesielt god prognose, mens pasienter med aggressivt astrocytom i ryggmargen har kort forventet levetid.

Intradurale/ekstramedullære svulster

Prognosen etter kirurgisk fjernelse av meningeom og schwannom er meget god, og residiv forekommer sjelden.

Ekstradurale svulster

De fleste ekstradurale svulster er metastaser. Pasientene har derfor oftest kort forventet levetid på grunn av generalisert kreft.

Behandlingens siktemål er å bevare livskvalitet og nevrologisk funksjon.

  

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020