Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Oppfølging etter behandling av intrakraniale svulster

Tumorkontroll

Meningeom

 • Første MR kontroll gjøres 3–6 måneder etter operasjon.
 • Operatør anbefaler så et videre kontrollopplegg som skal skje i regi av nevrologisk avdeling i pasientens hjemfylke.
 • Dersom MR ved 3–6 måneders kontroll ikke viser tegn til rest- eller residivsvulst anbefales vanligvis kontroll med MR etter 1, 3, 5, 10, 15 og 20 år.
 • Dersom MR ved 3–6 måneders kontroll viser restsvulst anbefales årlige kontroller.
 • Ved  svulstresidiv eller vekst av restsvulst, må pasienten henvises til ny nevrokirurgisk vurdering med tanke på tumorreseksjon eller stråleknivsbehandling. 

Lavgradig gliom (astrocytom WHO grad I/II og oligodendrogliom)

 • Første MR-kontroll gjøres 3 måneder etter operasjon hos operatør.
 • Operatør anbefaler så et videre kontrollopplegg som skal skje i regi av nevrologisk avdeling i pasientens hjemfylke:
  • Dersom MR ved 3–6 måneders kontroll ikke viser tegn til rest- eller residivsvulst, anbefales neste kontroll om 6 måneder, deretter årlige MR-kontroller.
  • Dersom MR ved 3–6 måneders kontroll viser restsvulst eller residivsvulst bør onkolog konsulteres. Nevrokirurg og onkolog vil så beslutte om det skal gjøres ytterligere kirurgi eller annen onkologisk behandling. Dersom det velges videre observasjon i disse tilfellene, vil det lages en individuelt tilpasset oppfølgingsplan.

Maligne gliomer, lymfomer, hjernemetastaser og andre maligne intrakraniale svulster

 • Den kirurgiske behandlingen for disse pasientene er kun en del av primærbehandlingen.
 • Alle pasientene blir henvist av nevrokirurgisk avdeling til strålebehandling og/eller kjemoterapi.
 • Det avtales ikke kontroller i nevrokirurgisk avdeling.
 • Cirka 4 uker etter utskrivelse fra nevrokirurgisk avdeling innkalles pasienten til onkologisk behandling ved Kreftklinikken Rikshospitalet, eller Senter for Kreftbehandling, Sørlandet sykehus Kristiansand eller stråleenheten ved Gjøvik sykehus.
 • Etter endt primærbehandling (kirurgi, strålebehandling og eventuelt kjemoterapi) anbefales kliniske kontroller hver 3.–6. måned i regi av onkolog eller nevrolog.
 • MR er i de fleste tilfeller kun av verdi ved nytilkomne symptomer suspekt på svulstresidiv.
 • For de fleste ondartede intrakraniale svulster er det kun symptomgivende residiv som vil bli vurdert for ytterligere behandling. Behandlingsmulighetene ved residiv er dessverre ofte begrensede. 

Hypofyseadenom

 • Alle pasienter henvises til en 3-måneders kontroll ved endokrinologisk seksjon, Oslo universitetssykehus.
 • Ved 3-måneders kontroll gjøres MR, vurdering av behov for hormonsubstitusjon og øyeundersøkelse. På bakgrunn av resultatene lages en individuelt tilpasset oppfølgingsplan.
 • Residiv er ikke uvanlig (10–20 %), og det er derfor nødvendig med livslang og regelmessig oppfølging.

Rehabilitering

All rehabilitering skal skje i regi av nevrologisk avdeling i pasientens hjemfylke.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020