Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Diagnostikk av intrakraniale svulster

Ved utredning av intrakraniale svulster legges det særlig vekt på forhold som kan være av betydning ved nevrologiske sykdommer.

Klinisk nevrologisk undersøkelse

Undersøkelsen vil kunne gi holdepunkter for hvor i nervesystemet sykdommen er lokalisert. Mental status, hjernenerveundersøkelse, undersøkelse av hode, hals, columna, motilitet, balanse og koordinasjon, sensibilitet, reflekser, stående stilling og gange gjennomgås systematisk.

Den klinisk nevrologiske undersøkelsen omfatter som regel også en generell medisinsk undersøkelse, som kan gi verdifulle tilleggsopplysninger i utredningen.

Bildediagnostikk

MR er det viktigste diagnostiske hjelpemiddel for å påvise hjernesvulst. På grunn av begrenset MR-tilgjengelighet blir primærundersøkelsen ofte cerebral CT. CT undersøkelsen har imidlertid klare begrensninger når det gjelder fremstilling av svulster i lillehjerne/hjernestamme, samt at ikke-kontrastoppladende svulster lett kan bli oversett.

Cerebral angiografi er bare unntaksvis indisert ved mistanke om for eksempel karrike svulster, eller differensialdiagnostisk overfor rene karmalformasjoner. Ofte vil imidlertid CT-angiografi eller MR-angiografi gi en tilfredsstillende avklaring av de vaskulære forhold.

Funksjonell MR (fMRI) er et viktig supplement i den preoperative utredningen, spesielt av svulster i nær relasjon til språkområdet og motorisk hjernebark.

EEG og testing for språklateralisering (WADA-test) inngår i rutineutredning av svulster, når de opereres etter epilepsiprotokoll ved medikamentell intraktabel epilepsi.  

Undersøkelse av blod og cerebrospinalvæske

For de fleste intrakraniale svulster har undersøkelser av blod og cerebrospinalvæske liten eller ingen diagnostisk betydning. Dessuten kan spinalpunksjon gi hernieringsfare ved økt trykk. Bestemmelse av hormoner i perifert blod er imidlertid av vesentlig betydning ved hypofysesvulster.

Måling av svulstmarkører i perifert blod og spinalvæske kan være til nytte ved medulloblastomer (nevron-spesifikk enolase (NSE), germinalcellesvulster (humant chorion-gonadotropin (b-hCG) og alfaføtoprotein (AFP) og ved mistanke om hjernemetastase fra testikkelkreft (b-hCG og AFP).

Cytologisk undersøkelse av spinalvæske kan være nyttig en sjelden gang, idet funn av maligne celler kan være avgjørende for valg av stråledose og strålevolum ved germinomer eller medullablastomer/PNET.

Biopsi

Det gjøres tre typer biopsi:

Endoskopisk biopsi
Stereotaktisk biopsi
Nevronavigasjonsveiledet åpen biopsi  

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020