Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Strålebehandling av intrakraniale svulster

Generelt

Ved medulloblastom, germinom og lymfom inngår strålebehandling i kurative behandlingsopplegg, og kan hos en del pasienter være tilstrekkelig for helbredelse.

Ved medulloblastom eller germinom er risikoen for spinalvæskebåret metastasering innen sentralnervesystemet stor, og strålebehandling mot hele sentralnervesystemet med påfølgende boost mot primærområdet er oftest nødvendig for helbredelse. Ved rene germinomer er imidlertid strålebehandling mot ventrikkelsystemet supplert med boost mot primærtumor tilstrekkelig.

Postoperativ stråleterapi begrenset til tumorområdet med 2–3 cm marginer er rutine ved de høygradige maligne gliomene glioblastom (grad IV) og anaplastiske gliomer (grad III), og kan ødelegge infiltrerende kreftceller omkring hovedtumor. Ved disse tilstandene er strålebehandlingn livsforlengende, men vanligvis ikke kurativ.

Strålebehandling begrenset til tumorområdet kan lindre symptomer ved lavgradige (grad 1–2) gliomer, men er sannsynligvis ikke livsforlengende. Indikasjon for strålebehandling ved lavgradige gliomer må derfor vurderes individuelt.

Strålebehandling begrenset til tumorområdet kan regelmessig stanse veksten av lokalt aggressive inoperable hypofyseadenomer og meningeomer. Disse svulstene vil oftest persistere etter ekstern strålebehandling, men dette er sjelden av klinisk betydning forutsatt at videre svulstvekst hindres.

Ved hjernemetastaser bestråles ofte hele hjernen, men stereotaktisk behandling enten som som eneste modalitet eller som boost mot makroskopisk metastase er et alternativ ved maks 3 metastaser med største enkeltmetastasediameter < 3 cm.

Ved maligne infiltrerende svulster (gliomer grad III–IV) vil tillegg av lokal strålebehandling kunne ødelegge infiltrerende kreftceller omkring hovedtumor, og dermed forlenge pasientens liv.

Det gis individuelt tilpasset målvolum og dose. CT og MR basert doseplanlegging, risikovurdering med henhold til normalvevvsstrukturer, samt informasjon til pasienten om nytteverdi av strålebehandlingen veid mot eventuell risiko for senskader av normalvev må rutinemessig inngå i forberedelse til strålebehandling.

Strålebehandling som eneste behandling kan være et alternativ dersom pasienten enten av medisinske grunner, eller på grunn av tumors lokalisasjon i nærheten av eller i viktige nervesentra i hjernen, ikke kan opereres.

Indikasjoner

  • Intrakraniale svulster som er vanskelig tilgjengelig for kirurgi
  • Andre intrakraniale svulster

Mål

  • Tumorreduksjon, lokal tumorkontroll eller kurasjon. 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020