Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Oppfølging etter behandling av kreft i bukspyttkjertel

Oppfølgingen skal tilpasses den enkelte pasient ut i fra sykdomsutviklingen.

Etter et kirurgisk inngrep får pasienten tilbud om samtale med operatør. Videre kontroll cirka hver 3–4 måned hos fastlege. Det bør gjøres klinisk undersøkelse og tas blodprøver, inklusivt fastende blodsukker og eventuelt vitamin B12   etter klassisk Whippels operasjon hvor det er gjort en distal ventrikkelreseksjon. Ved total pankreatectomi skal pasienten kontrolleres av diabetolog/endokrinolog, fordi det er høy risiko for insulin overdosering. Blodsukker skal holdes noe høyere enn hos andre diabetikere. Ved progredierende problem med blodsukkerregulering skal det mistenkes residiv, dersom det ikke foreligger infeksjon.

Om pasienten er aktuell for og interessert i adjuvant kjemoterapi, må henvisning til onkologisk poliklinikk være iverksatt så snart histologisvaret foreligger. Adjuvant kjemoterapi bør være påbegynt innen senest 6-8 uker fra operasjonstidspunktet. Det bør utføres CT toraks/abdomen ved behandlingsoppstart, og etter gjennomført adjuvant kjemoterapi.

For pasienter som gjennomfører adjuvant kjemoterapi i regi av en onkologisk avdeling, skjer oppfølgning ved onkologisk poliklinikk under den perioden behandlingen pågår (om lag 6 måneder). Etter avsluttet adjuvant kjemoterapi henvises pasienten til sin fastlege for videre generell oppfølgning.

Det er viktig å fokusere på pasientens ernæringstilstand, allmenntilstand, generelle funksjonsnivå (ECOG-status), tegn på dårlig regulering av eventuelt diabetes mellitus og eventuell smerteproblematikk. Formidling av relevant informasjon mellom spesialistpoliklinikk og fastlege er viktig for å ivareta pasienten best mulig.

Inoperable pasienter henvises lokalsykehuset for eventuelt palliativ kjemoterapi og oppfølging.


 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020