oncolex logo
Utskriftsdato (22.4.2021)

Behandling av kreft i bukspyttkjertel

Eneste mulighet for helbredelse er kirurgisk reseksjon av tumor. På grunn av det begrensede antall pasienter som er aktuelle for kurativ kirurgi, er det en tendens til, både internasjonalt og i Norge, at disse pasientene utredes og behandles ved et fåtalls kompetansesentre med tverrfaglige team. Teamene bør bestå av høykompetente kirurger, radiologer, anestesileger, onkologer, patologer og spesialiserte sykepleiere. Det er i dag overbevisende data som viser en sterk positiv korrelasjon mellom antall opererte pasienter og kort- og langtidsresultater.

I Norge brukes foreløpig ikke preoperativ stråle- og/eller kjemoterapi rutinemessig. I påvente av mer fullstendige resultater bør slik behandling bare brukes innenfor rammen for kontrollerte studier.

Kreft i bukspyttkjertelen har lenge blitt betraktet som en kjemoterapiresistent tumorform. Et stort antall studier, inkludert store randomiserte multisenterstudier, har vært gjennomført i de senere år, men disse har generelt vist kun marginale effekter på tumor-respons og overlevelse.

Palliativ behandling

På diagnosetidspunktet har cirka 15 % av pasientene en potensielt resektabel svulst. For de øvrige 85 % av pasientene er det derfor palliativ behandling som er aktuelt. I tillegg vil de aller fleste som blir operert få tilbakefall. Nesten alle pasienter får derfor, før eller senere, symptomlindrende behandling.

Behandling av smerter og kvalme følger allment kjente prinsipper, men et par andre alternativer kan være aktuelle ved kreft i bukspyttkjertelen:

  • Plexus cøliacus-nevrolyse
  • Splanknikusreseksjon – Deling av nervi splanchnici, som leder smerteimpulser fra pankreas, gjøres nå med thorakoskopisk teknikk. Inngrepet bør gjøres bilateralt, og gode initiale resultat er rapportert uten bivirkninger.
  • Strålebehandling – Ved utstrakt metastasering og vanskelig traktable smerter er det relativt godt dokumentert at ekstern strålebehandling gir smertelindring hos en del pasienter. Dessverre inntreffer ikke effekt før etter flere uker.
  • Behandling av gastroduodenal stenose
  • Behandling av ikterus