oncolex logo
Utskriftsdato (22.4.2021)

Medikamentell behandling av kreft i bukspyttkjertel

Adjuvant behandling

Hensikten med adjuvant behandling er å forebygge eller utsette residiv etter reseksjon av bukspyttkjertelkreft. For pasienter som er radikaloperert for kreft i bukspyttkjertelen, og der det ikke foreligger tegn til disseminert sykdom, kan adjuvant behandling vurderes.

Behandlingen består av 6 måneder med nordisk FLv som gis hver annen uke eller gemcitabine som gis en dag i uken 3 av 4 uker.

Pasientene bør være under 75 år og ha en allmentilstand som tilsvarer ECOG 0–1 eller Karnofsky 70 eller bedre. Nordisk FLv og gemcitabin er generelt lite toksiske regimer, men toksisiteten må kontinuerlig vurderes i behandlingsperioden da disse pasientene erfaringsmessig tolererer kjemoterapi dårlig.

Tumorrettet palliasjon

Det finnes i dag flere aktuelle kjemoterapiregimer hos pasienter med metastatisk sykdom. Folfirinox vurderes hos pasienter med god allmenntilstand, ECOG 0-1 (uten stort vekttap) eventuelt nab-Paclitaxel® og Gemzar® eller Gemzar® monoterapi.

Til selekterte pasienter med respons/stabil sykdom over tid på 1. linje kan man vurdere FLOX i 2. linje hvis pasienten ikke har fått medikamentene Oxaliplatin® og 5-FU tidligere. Gemzar® kan vurderes hos pasienter som tidligere har fått folfirinox-kur. Pasienter som er aktuelle for 2. linje behandling er primært  pasienter  som  fortsatt er i god allmenntilstand (ECOG 0-1). Evaluering etter 2 måneders behandling.

Dosen justeres etter graden av bivirkninger, spesielt benmargssuppresjon, men også kreatinin og leververdier bør følges.

Behandlingen vurderes med CT hver annen måned for objektiv vurdering av tumoreffekt. Ved tumorprogresjon eller forverret allmenltilstand bør kjemoterapi avbrytes og dette bør være avtalt med pasienten før behandlingsstart. Ved stabil tumorsykdom fortsetter behandlingen, men avslutning av behandling vurderes ut fra bivirkninger.