Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Kirurgi/intervensjon ved kreft i bukspyttkjertel

Kirurgi

Ved operabel kreft i bukspyttkjertelen kan det være aktuelt å gjøre:

 • Pankreatoduodenektomi (Whipples operasjon)
 • Distal pankreasreseksjon. Reseksjon av bukspyttkjertelen er aktuelt ved kreft i corpus- og caudaldelen av bukspyttkjertelen.
 • Total pankreatectomi er aktuelt kun i helt spesielle tilfeller.

Endoskopisk intervensjon

Ved endoskopisk retrograd choledochopankreaticografi (ERCP) kan det være aktuelt å gjøre:

 • Stenting
 • Endoskopisk slyngereseksjon

De fleste pasienter med bukspyttkjertelkreftkreft rammes av vektnedgang og ikke sjelden malnutrisjon. I slike tilfeller kan utredningstid fram til operasjon brukes til ernæringssupplement. Hos resektable pasienter som må vente med operasjon grunnet ikterus som har vart lenge, eller begrenset operasjonskapasitet, anbefales å nytte tiden til forbedring av væske-, elektrolytt- og energibalansen. K-vitamin gis alltid preoperativt til ikteriske pasienter med forlenget blødningstid eller for høy INR.

Merking og fiksering av operasjonspreparatet

For vurdering av operasjonsresultater er en høykvalitets histopatologisk undersøkelse av operasjonspreparatet nødvendig. Denne bør gjøres på en standardisert måte, og patolog og kirurg bør være enige om hvilke histopatologiske variabler som ansees av betydning. Regelmessige konferanser med patolog viser seg å bedre den histologiske kvalitet vesentlig.

Whippleperparater bør fortrinnsvis leveres patologiavdelingen ufiksert umiddelbar etter operasjon. Alle reseksjonsflater tusjes med avtalt fargekode.(4)

Patologisvar

 • Tumor lokalisasjon
 • Tumor størrelse
 • Histologisk type
 • Gradering
 • Reseksjonsrender (særlig bakre/retroperitonale flate)
 • Karinfiltrasjon
 • Perinevral infiltrasjon
 • Lymfeknutemetastser
 • Pan-IN
 • pTNM

Siden bukspyttkjertelen er et delvis retroperitonealt organ er lokal spredning til bakre reseksjonsflate svært kritisk. Det er derfor viktig at denne reseksjonsflaten spesielt undersøkes og rapporteres hvorvidt den er fri eller ikke fri for tumorvev.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020