Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Diagnostikk av brystkreft

Trippeldiagnostikken er basis for trygg og rasjonell utredning av brystet og består av:

 • klinisk undersøkelse
 • bildediagnostikk
 • nålebiopsi 

Klinisk undersøkelse

Systematisk inspeksjon og palpasjon av bryst, aksiller og fossae supra- og infraclaviculares danner basis for videre diagnostikk. Hud- og papilleforandringer må beskrives og lokaliseres. Palpatoriske funn registreres med lokalisasjon (fire kvadranter og retroareolært område), størrelse i millimeter, konsistens og bevegelighet i forhold til omliggende strukturer.

Bildediagnostikk

Klinisk mammografi gjøres hos kvinner som har symptomer eller funn i brystet. Mammografi benyttes også som screeningundersøkelse for å påvise tumor i preklinisk fase.

Ultralydundersøkelse (ultrasonografi) er i dag et meget viktig supplement til mammografi.

Magnettomografi (MR) har en stor fordel i brystdiagnostikken på grunn av den meget høye sensitiviteten ved invasivt karsinom i brystet. I de fleste studier angis denne sensitiviteten til å være omkring 95–97 %. Ved duktalt carcinoma in situ (DCIS) er imidlertid sensitiviteten vesentlig lavere. Mammografi og ultralyd er basisdiagnostikken, og MR er kun indisert ved spesielle problemstillinger.

Nålebiopsi

Finnålsaspirasjonscytologi (FNAC) kan gjøres på vide indikasjoner når det foreligger en klinisk påvisbar/palpabel lesjon. Ikke-palpable, mammografiske og/eller ultralydpåviste lesjoner kan punkteres med finnål med ultralydveiledning eller grovnål stereotaktisk. Ultralydveiledet grovnålbiopsi  anvendes i tillegg til eller alene, på samme indikasjoner som finnålbiopsi.  

Utredning ved påvist invasiv brystkreft

Når diagnosen er verifisert, er det viktig å identifisere om det er en operabel (T1-2N0-1M0) eller inoperabel (T3-4N0-3M0-1 eller T1-2N2-3M0-1 ) svulst. Dette har betydning for de undersøkelser som er aktuelle før behandlingsstart, og for valg av behandling.

Operabel

Det er ikke oppfattet at blodprøver og røntgen thorax er nødvendig som screeningundersøkelser for metastaser dersom pasienten ikke tilhører risikogruppe. Grunnlag for disse undersøkelser vil i så fall være interne vurderinger av behov på et generelt medisinsk grunnlag.

Hvis kvinnen ikke har anamnetiske opplysninger, symptomer eller funn som skulle gi mistanke om fjernmetastaser, vil den preoperative utredningen begrense seg til:

 • mammografi/UL

Postoperativ utredning av høyrisikogrupper ved operabel brystkreft

Det er grunnlag for å gjennomføre metastaseutredning av høyrisikogrupper før oppstart av adjuvant systemisk behandling, hvis dette ikke nevneverdig forsinker tidspunkt for behandlingsstart. Følgende grupper oppfattes til å spesielt tilhøre høyrisikogruppen:

 • lymfeknutepositive HER2 positive pasienter
 • lymfeknutepositive trippel negative pasienter

Primært inoperabel

Hos kvinner med lokalavansert stadium eller metastaser vil det være aktuelt med en mer omfattende utredning før man tar stilling til behandlingsalternativer. 

Ved primært inoperabel kreft tas:

 • blodprøver (preoperative rutineprøver inkludert ALP, gammaGT og s-Ca++)
 • CT toraks/abdomen/bekken 
 • eventuelt ultralyd eller CT lever (hvis behov)
 • skjelettscinitigrafi (eventuelt supplert med røntgen) eller MR columna/bekken
 • mammografi (også for eventuell responsevaluering av systemisk behandling), ultralyd bryst/aksille og eventuelt MR bryst  
 • andre undersøkelser på individuelle indikasjoner

Det er viktig at man diskuterer hvert enkelt tilfelle med onkolog før behandlingstiltak iverksettes, slik at rasjonell utredning og adekvat behandling i størst mulig grad tilbys.

Kardial utredning

MUGA eller EKKO cor bør tas av pasienter som skal ha høydose FEC (HER2-positive og lokalavanserte). Dette for å best mulig avdekke kardial status og tolerabilitet av FEC100.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020