Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Behandling av brystkreft

Det går et klart skille i behandlingen mellom påvist kun lokalisert sykdom (i bryst og eventuelt regionale lymfeknuter) og påvist spredning.

Ved lokalisert brystkreft er målsetningen alltid kurativ. Ved spredning finnes det i dag ikke kurativ behandling. Målet er da å lindre symptomer og å holde sykdommen under kontroll. Det finnes etter hvert en rekke behandlingsmåter som etter tur kan gi gode effekter.

Behandling av lokalisert brystkreft i dag er ofte multimodal. Flere behandlingsmåter kombineres for å gi best mulig behandlingsresultat og for å gi den enkelte pasient muligheter for å bevare brystet. Svulstens størrelse og egenskaper, eventuell lymfeknutespredning og pasientens alder vil ha betydning for hvilken behandling som velges.

Brystkreftsykdommen inndeles ofte i invasiv brystkreft og premaligne forandringer. Behandlingen og oppfølgningen av de premaligne forandringer er delvis i tråd med det som gjøres for invasiv brystkreft, men skiller seg ut ved noe mindre bruk av stråleterapi og sjelden bruk av systemisk behandling.  

Behandlingen av lokalisert brystkreft skiller seg igjen, avhengig av om det er en primært operabel eller primært inoperabel tilstand. Dersom den er primært operabel, vil pasientene få behandling i tråd med standardiserte nasjonale anbefalinger for kirurgi, strålebehandling og systemisk behandling. Ved lokalavansert stadium (primært inoperabel) er behandlingsopplegget mer individualisert.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020