Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Stråleterapi ved brystkreft

Kurativt rettet stråleterapi gjennomføres vanligvis etter CT-basert inntegning av målvolumer. Denne inntegningen danner utgangspunkt for doseplanlegging og feltstørrelsen. Innstillingen av strålefelt gjøres i dag unntaksvis manuelt.

Stråleterapi etter brystbevarende kirurgi

Etter at tumor er fjernet ved brystbevarende kirurgi kan det være gjenværende kreftceller i brystet, og derfor anbefales det at hele brystkjertelen strålebehandles. For å oppnå minimal risiko for lokale residiv, skal infiltrerende tumor være fjernet med frie reseksjonskanter til sidene ("ink not on tumor") før strålebehandling er aktuelt. For DCIS derimot anbefales minimum 2 mm (avrundet til hele mm) avstand mellom DCIS og reseksjonskant. Hvis ikke disse kriterier tilfredsstilles, anbefales det rereseksjon før strålebehandling gjennomføres både ved invasivt karcinom og DCIS. Mot hud og mot brystvegg vil ikke disse grensene gjelde hvis det er utført reseksjon ut til hud og ned til epimysium.

De resultater som nå foreligger støtter klart grunnlaget for å kunne sidestille hypofraksjonert strålebehandling (2.67 Gy x 15) med konvensjonell strålebehandling (2 Gy x 25) ved pT1-2pN0 infiltrerende brystkreft behandlet med BCT. 

Stråleterapi etter mastektomi

Strålebehandling anbefales i de tilfeller hvor det er foretatt mastektomi ved invasiv brystkreft uten sikkert frie mikroskopiske reseksjonskanter.

Stråleterapi ved metastaser til lymfeknuter

Ved lymfeknutepositiv status hvor størrelsen av metastase til lymfeknute i axille er >2 mm, anbefales strålebehandling av bryst/brystvegg og regionale lymfeknutestasjoner.

Invasiv brystkreft stadium III (T3-4N0-3, T1-2N2-3)

Denne pasientgruppen er meget heterogen. Det er svært viktig at den enkelte pasient vurderes både av kirurg og onkolog før behandlingsopplegget fastlegges. Pasienten bør henvises til  regional onkologisk avdeling for vurdering av multimodal behandling.

Som oftest gjennomføres neoadjuvant kjemoterapi etterfulgt av kirurgi, før strålebehandling er aktuelt. I enkelte tilfeller er effekten av kjemoterapi på tumor ikke tilfredsstillende og et operativt inngrep blir vanskelig å gjennomføre. I så fall kan stråleterapien gjennomføres uten forutgående kirurgi.

Stråleterapi uten forutgående kirurgi

Stråleterapi uten forutgående kirurgi brukes av og til ved meget store tumorer, ved mastitis carcinomatosa eller hvor pasienten helt avslår operativ behandling. Behandlingen kan være et alternativ dersom pasienten av medisinske grunner ikke kan gjennomføre kirurgisk behandling. I disse tilfeller vil strålebehandlingsopplegget individualiseres.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020