Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Postoperativ strålebehandling av bryst

Oppfølging

Under strålebehandling

 • Regelmessig oppfølging
 • Legesamtale mot slutten av behandlingen

Etter avsluttet strålebehandling

 • Pasienten følges opp på henvisende sykehus eller eventuelt hos fastlege, og fortrinnsvis etter Norsk Bryst Cancers Gruppe sine anbefalinger.
 • Første legekontroll etter avsluttet strålebehandling er vanligvis etter cirka 6 måneder, tidligere hvis det er indikasjon for adjuvant trastuzumab (Herceptin®) eller ved behov. Deretter anbefales årlige lege- og mammografikontroller de påfølgende 10 år.

Tettere oppfølging med hyppigere kontroller kan være aktuelt hos unge pasienter (under 35 år), pasienter med lokalavansert sykdom og pasienter hvor sykdommen oppstod i relasjon til graviditet.

Bivirkninger av strålebehandling

Akutte

 • Hudreaksjoner i form av rødhet, varme, sårhet og ødem. Noen kan utvikle mer uttalt stråledermatitt med hudavskalling og sårdannelse.
 • Sårhet i svelg ved strålebehandling mot regionale lymfeknuter på hals.
 • Kvalme, oftest lettgradig og forbigående.  

Sene

 • Varige hudforandringer i form av fibrose, pigmenteringer og teleangiectasier
 • Lungefibrose i varierende grad
 • Forverrelse av/vedvarende lymfødem i arm på bestrålt side
 • Kontrakturer og nedsatt bevegelighet i skulderledd på affisert side
 • Svekkelse av skjelettstrukturen spesielt i costae/clavicula på bestrålt side
 • Liten økt risiko for sekundære krefttyper (liten absolutt risiko)
 • Tidligere så man økt risiko for cardiovaskulær sykdom spesielt ved bestråling mot venstre thorax, men dette er ikke påvist med dagens strålebehandlingsopplegg

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020