Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Postoperativ strålebehandling av bryst

Gjennomføring

Behandlingen gis i form av daglige fraksjoner (mandag til fredag, totalt 5 fraksjoner per uke). Behandlingen vil strekke seg over cirka 3–7 uker, avhengig av fraksjonering og om det er indikasjon for boost.

Det etterstrebes å oppnå en gjennomsnittsdose til cor på ≤ 2 Gy. Hvis ikke man oppnår ønsket lav stråledose mot hjertet, bør målvolumet vurderes (justering av CTV til et tilpasset doseringsvolum, hvis dette oppfattes akseptabelt klinisk) og/eller risk/benefit ratio spesielt gjennomgås.

  • Ved pT1-2 lymfeknutepositiv brystkreft gis det vanligvis 25 fraksjoner à 2 Gy (2 Gy x 25) mot bryst/brystvegg og 23 fraksjoner (2 Gy x 23) mot regionale lymfeknutestasjoner. Dersom det er klinisk mistanke om gjenværende makroskopisk tumorvev i aksillen, bør det gis 2 Gy x 25 også mot de regionale lymfeknutestasjoner. Dersom det er utført brystbevarende kirurgi gis boost-bestråling, 2 Gy x 8, mot tumorseng hos kvinner ≤ 50 år. Det anbefales at maksimum 35 % av lungen bør få en dose på 20 Gy (V20≤35 %).   
  • Etter brystbevarende kirurgi ved infiltrerende brystkreft uten lymfeknutespredning gis enten 2.67 Gy x 15 (vanligvis) eller 2 Gy x 25 mot brystet. I tillegg gis boost-bestråling, 2 Gy x 8, mot tumorseng hos kvinner ≤ 50 år (som har utført brystbevarende operasjon). Hypofraksjonert strålebehandling ved venstresidig brystkreft gjennomføres med pustestyrt strålebehandling (gating), hvor det etterstrebes å holde hjertet utenfor feltgrensen med en maksimal gjennomsnittsdose på 2 Gy. Ved strålebehandling 2 Gy x 25 kun mot bryst bør det vanligvis tilstrebes at ikke mer enn 15 % av samsidig lunge får en stråledose på 20 Gy eller mer. Ved hypofraksjonert strålebehandlingsopplegg 2.67 Gy x 15 tilsvarer dette V18Gy ≤ 15 %.
  • Ved brystbevarende kirurgi ved DCIS gis 2 Gy x 25 mot brystet. Det bør vanligvis tilstrebes at ikke mer enn 15 % av samsidig lunge får en stråledose på 20 Gy eller mer. 
  • Etter mastectomi uten frie reseksjonsrender hvor det ikke er affeksjon av regionale lymfeknuter gis 2 Gy x 25 mot brystveggen. 
  • Ved massivt ikke frie reseksjonflater eller gjenværende makroskopisk tumor etter mastectomi

Strålebehandling ved lokalavansert/invasiv brystkreft T3-4N0-3, T1-2N2-3  

Strålebehandlingsopplegget er ved forutgående radikal kirurgi oftest tilsvarende som strålebehandling ved pT1-2pN1-3 sykdom. 50 Gy gis mot brystvegg og 46 Gy mot regionale lymfeknutestasjoner (gjelder også for N0 sykdom). Aksillen (nivå I og II) bestråles ikke der det er operert ut ≥ 10 lymfeknuter, såfremt det ikke er påvist ekstranodal infiltrasjon (> 2 mm) eller tumorøyer i fettvevet.

For å oppnå optimal dosedekning i hud vurderes bolus over hele brystveggen etter ablation i hvert enkelt tilfelle. Dersom det er utført brystbevarende kirurgi (mindre hyppig) vurderes boostindikasjon.

.

 

 


Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020