Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Palliativ strålebehandling ved brystkreft

Gjennomføring

  • Vanlig dosering for palliasjon er 3 Gy x 10.
  • Alternativt kan 8 Gy x 1 gis mot smertefulle skjelettmetastaser.Det har i studier gitt like effektiv smertelindring som 3 Gy x 10, men synes å gi mindre remineralisering av ben enn 3Gy x 10. Behandlingen med 8 Gy x 1 er oftest gitt til pasienter med antatt kort levetid når hurtig symptomlindring og kort behandlingstid er viktigst. Denne behandlingen kan gjentas ved tilbakefall av smertene.
  • Ved frakturrisiko i columna og lange rørknokler gis vanligvis 3 Gy x 10. Eventuelt kan 2 Gy x 25, totalt 50 Gy gis ved begrenset funn. Effekten av behandlingen varer lenger når lavere fraksjonsdoser og høyere totaldoser gis. Operativ fiksering bør vurderes før stråleterapi for pasienter i god allmenntilstand.
  • Ved multiple hjernemetastaser gis 3 Gy x 10 mot total hjerne.
  • Ved 1-2 hjernemetastaser inntil 2 cm bør man vurdere operasjon etterfulgt av konsoliderende stråleterapi 3 Gy x 10 mot total hjerne. Eventuelt kan noe av behandlingen gis som boost mot operasjonskaviteten. Postoperativ strålebehandling starter når operasjonsfeltet er helt tilhelet, vanligvis i løpet av 2-4 uker. Man kan også vurdere å henvise pasienten til stereotaktisk strålebehandling.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020