Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Palliativ strålebehandling ved brystkreft

Definisjoner

Målvolum 

 

Målvolumdefinisjoner i henhold til ICRU
(International Comission on Radiation Units and Measurements).
GTV (=Gross Tumor Volum) Palpabel eller synlig/demonstrerbar utstrekning av malign vekst
CTV (=Clinical Target Volum) Vevsvolum som inneholder GTV og subklinisk mikroskopisk malign sykdom
ITV (=Internal Target Volum) Volum som innholder CTV og en indre margin som tar hensyn til indre bevegelse i og endringer av CTV
Dette er volumet man ønsker at skal få en optimal dose
PTV (Planning Target Volum) Geometrisk volum som inneholder ITV og en ”set-up margin” som tar hensyn til antatte variasjoner i pasientopplegging og feltinnstilling

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020