Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Medikamentell behandling av brystkreft

Den moderne behandling av brystkreft startet med introduksjonen av tamoxifen for hormonfølsom brystkreft. Siden har det tilkommet en rekke hormonelle behandlingsprinsipper, en rekke effektive kjemoterapiregimer, og i den senere tid har målrettet behandling i form av antistoffer og småmolekylære stoffer blitt tilgjenglig.

Lokalisert brystkreft

Den adjuvante behandlingen av lokalisert brystkreft fører til klart høyere kurasjonsrate. Dette er grundig dokumentert i et verdensomspennende samarbeid hvor resultatene fra et stort antall randomiserte studier er samlet.

Lokalavansert brystkreft

Lokalavansert brystkreft omfatter svulster klassifisert som T3 eller T4 og/eller brystkreftsykdom med lokalavansert lymfeknutemetastasering (N2-3), men hvor det ikke er påvist fjernmetastaser. Denne pasientgruppen er nokså heterogen.

Det er ingen generell enighet vedrørende behandlingen av pasienter med lokalavansert brystkreft. Preoperativ kjemoterapi anbefales i de fleste tilfeller. For utvalgte pasienter kan endokrin behandling være et alternativ til kjemoterapi. Behandlingsopplegget er individualisert og det henvises til NBCGs retningslinjer.

Metastatisk/avansert brystkreft

Behandlingen ved metastaser er ikke kurativ. Det er viktig å gjøre en helhetlig vurdering av egenskapene til den enkelte pasients kreftsykdom, sykdomsomfanget, sykelighetgrad, og muligheter for toksisitet ved behandling, før beslutninger om behandlingsopplegget legges.

Prinsippet for behandling ved metastaser er å utnytte et prinsipp/medikament av gangen, og gjøre regelmessige evalueringer av effekten. Ved tilbakegang eller stabilisering av sykdom, benyttes denne behandling inntil kreftsykdommen er resistent. På det tidspunkt gjøres en ny helhetlig vurdering, før annen behandling i de fleste tilfeller startes opp.

Den enkelte pasient kan dra nytte av flere ”behandlingslinjer” for å kontrollere sin kreftsykdom. Det er likevel store forskjeller i effekt av de tiltak som igangsettes. Det er varierende hvor mange behandlingslinjer den enkelte pasient mottar og varigheten av den enkelte behandling.

Aktuelle hormonbehandlingsprinsipper  

  • Antiøstrogener (fulvestrant, tamoxifen)
  • Anti-aromatase midler (anatrozole, exemestane, letrozole)
  • Gestagener (megestrol acetat)
  • Medikamentell, kirurgisk eller radioterapeutisk kastrasjon

Aktuelle kjemoterapiregimer/ikke hormonell behandlingsregimer

Noen av kurene som gis ved denne krefttypen finnes i Nasjonalt register for medikamentell kreftbehandling.

 

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020