Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Behandling av metastatisk/avansert brystkreft

Oppfølging

Effekt av behandlingstiltak evalueres oftest med 2-3 måneders intervall. Noen pasienter trenger raskere første kontroll. Evaluering inkluderer oftest bruk av bildediagnostikk (UL, CT, scintigrafi)

Hormonbehandling

Bivirkningene av endokrin behandling er vanligvis moderate.

Vanligste bivirkninger:

  • hetetokter.

Andre bivirkninger som kan forekomme er:

  • kvalme
  • abdominalt ubehag
  • leddplager (spesielt ved LAD)
  • bentetthetspåvirkning ved bruk av aromatasehemmer

Tamoxifen medfører en liten økt risiko for dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE) og endometriecancer. Det anbefales årlig gynekologisk undersøkelse under tamoxifenbehandlingen.

Cytostatika

 Noen bivirkninger av cytostatika ved metastatisk behandling

(hyppig > 1/100, sjelden <1/1000)

   Doxorubicin Gemcitabin Kapecitabin Vinorelbin
Benmargsdepresjon hyppig hyppig hyppig hyppig
Kvalme/oppkast moderat lav hyppig  lav
Håravfall hyppig hyppig hyppig  hyppig/mild
Diare/obstipasjon diare/sjelden diare/obstipasjon diare/obstipasjon obstipasjon/diare
Mukositt/stomatitt stomatitt/sjelden stomatitt stomatitt stomatitt/hyppig
Allergiske reaksjoner sjelden sjelden sjelden sjelden
Kardiotoksisitet ja sjelden sjelden ikke rapportert
Nevrologiske symptomer ikke rapportet sjelden sjelden hyppig
Neglforandringer hyppig ikke rapportert hyppig ikke rapportert
Leveraffeksjon ikke rapportert hyppig hyppig hyppig/mild
Hudaffeksjon hyppig hyppig hyppig ikke rapportert
Luftveisaffeksjon ikke rapportert hyppig hyppig ikke rapportert

Noen bivirkninger av cytostatika ved metastatisk behandling (fortsettelse)

 

  FEC

   
 

Fluorouracil 

Epirubicin

Cyklofosfamid

Paclitaxel

Docetaxel

Benmargsdepresjon hyppig hyppig hyppig hyppig hyppig
Kvalme/oppkast lav moderat høy/moderat lav lav
Håravfall hyppig hyppig ved høye doser hyppig hyppig
Diare/obstipasjon diare diare doseavhengig diare diare/
forstoppelse
Mukositt/stomatitt stomatitt mukositt doseavhengig mukositt stomatitt
Allergiske reaksjoner sjelden sjelden hyppig sjelden forekommer
Hjertetoksisitet sjelden ja sjelden sjelden sjelden
Nevrologiske symptomer sjelden ikke rapportert ikke rapportert hyppig hyppig
Neglforandringer ikke rapportert ikke rapportert sjelden hyppig hyppig/alvorlig
Leveraffeksjon sjelden ikke rapportert hyppig sjeldent/alvorlig hyppig
Hudaffeksjon hyppig hyppig sjelden ikke rapportert mindre hyppig

*Hjertesvikt i kombinasjon med trastuzumab (utgjør 2,2 %)( (1). 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020