Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Adjuvant behandling ved brystkreft

Oppfølging

Hormonbehandling

Mange av kvinnene kan miste menstruasjonen. Dette vil være avhengig av kvinnens alder, yngre kvinner vil ha større tilbøyelighet til å opprettholde menstruasjonen enn kvinner som er nær menopausen. Graviditet må unngås.

Bivirkningene av endokrin behandling er vanligvis lette til moderate.

Vanligste bivirkning er hetetokter. Andre bivirkninger som kan oppstå er

  • lett kvalme
  • abdominalt ubehag
  • vaginale symptomer
  • leddplager, spesielt ved bruk av aromatasehemmer
  • bentetthetspåvirkning, spesielt ved bruk av aromatasehemmer

Tamoxifen medfører en liten økt risiko for dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE) og endometriecancer. Kvinner som får DVT eller LE under pågående tamoxifenbehandling, bør skifte over til AI.

Det anbefales årlig gynekologisk undersøkelse under tamoxifenbehandlingen.   

Kjemoterapi

        Noen bivirkninger av cytostatika ved adjuvant behandling

(forekommer > 1/100, sjelden < 1/1000)  

                                  FEC    
 

Fluorouracil 

Epirubicin

Cyklofosfamid

Paclitaxel

Docetaxel

Benmargsdepresjon hyppig hyppig hyppig hyppig hyppig
Kvalme/oppkast lav moderat høy/moderat lav lav    
Håravfall hyppig hyppig ved høye doser hyppig hyppig
Diare/obstipasjon diare diare doseavhengig diare diare/forstoppelse
Mukositt/stomatitt stomatitt mukositt doseavhengig mukositt stomatitt
Allergiske reaksjoner sjelden sjelden hyppig sjelden forekommer
Hjertetoksisitet sjelden ja sjelden sjelden sjelden
Nevrologiske symptomer sjelden ikke rapportert ikke rapportert hyppig hyppig
Neglforandringer ikke rapportert ikke rapportert sjelden hyppig hyppig
Leveraffeksjon sjelden ikke rapportert hyppig sjeldent/alvorlig hyppig
Hudaffeksjon hyppig hyppig sjelden ikke rapportert mindre hyppig

*Hjertesvikt i kombinasjon med trastuzumab (utgjør 2,2 %)(1). 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020