Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Adjuvant behandling ved brystkreft

Forberedelser

MUGA og EKKO cor bør tas av pasienter som skal ha høydose FEC (FEC100). Dette for å best mulig avdekke kardial status og tolerabilitet av behandlingen.

Pasienten orienteres om behandlingen og konsekvenser av den, og får tilbud om å tilpasse parykk/sjerf/lue.

Hormonbehandling

Reseptorstatus, HER2 status  og Ki67 ekspresjon skal alltid analyseres. Hormonreseptor negative pasienter har ikke nytte av adjuvant endokrin behandling.

I forbindelse med oppstart av behandling med aromataseinhibitor/inaktivator (AI) starter, skal det gjøres bentettshetsmåling (DEXA-scan). Dersom det er indikasjon for å gi zoledronsyre som adjuvant behandling, vil grunnlaget for å gjøre bentetthetsundersøkelser knyttet til overvåking av effekten av aromatasehemmer på ben falle bort.

Kjemoterapi

Neutropeni

Ved cytostatikabehandling er neutropeni den vanligste dosebegrensende årsak. G-CSF kan effektivt begrense komplikasjoner av neutropeni. Ved kurer med tre ukers intervall anbefales grunnlaget for kur og eventuelt støttbehandling med G-CSF på følgende måte:

 • Nederste akseptable grense for å gi kur uten G-CSF er neutrofile granulocytter 1.0 x 109/l.
 • Ved verdier under 1.0 vil oftest kur kunne gis med tillegg av G-CSF. Er det grunner som taler i mot (meget lave neutrofile/usikkerhet om netrofile granulocytter er stigende), vurderes pasienten på nytt etter 1-3 dager, med mål om å gi kur med tillegg av G-CSF.
 • Ved forutgående febril neutropeni-episode, gis G-CSF ved de påfølgende kurer (sekundær profylakse).

For ukentlig behandling må nederste akseptable grense for å gi kur vurderes ut i fra forløpet av et eventuelt fall i neutrofile granulocytter. Det vil ofte være mulig å gi kur ved neutrofile granulocyttverdier ≥0.7 x 109/l. Det gis ikke G-CSF ved ukentlige kurer. Dersom kur må utsettes bør pasienten vurderes på nytt etter 1-3 dager.  

Trombocytopeni

Trombocytopeni utgjør sjelden et problem ved adjuvant kjemoterapi, men generelt bør ikke kur gis ved verdier under 50.

Øvrige bivirkninger

Alle de aktuelle kurene til bruk i adjuvant behandling av brystkreft gir håravfall hos de fleste av pasientene. Pasienten må informeres om dette og om at håret kommer tilbake etter at behandlingen er avsluttet.

Cyclofosfamid og 5-fluorouracil gir kvalme og brekninger hos minst 50% av pasientene. Symptomene kan komme fra 1 til flere timer etter infusjonen. 5HT3-reseptorblokkere er idag standard antiemetisk behandling i forbindelse med FEC - kurene. I tillegg gis vanligvis dexametason. Ytterligere tiltak/medikasjon bør vurderes avhengig av den individuelle tolerabilitet. Docetaxel og paklitaxel gir vanligvis lite eller ingen kvalme.

Docetaxel og paklitaxel kan begge gi hypersensitivitetsreaksjoner/anafylaktoide reaksjoner. Overvåkning er derfor nødvendig, spesielt ved de første kurene. Det henvises til kurskjema (Nasjonalt Register for Medikamentell Kreftbehandling eller Cytodose) for spesifikt opplegg. Risikoen for alvorlige reaksjoner er minimal hvis glucokortikoid benyttes i tilslutning til kurene, i henhold til spesifikasjonen nevnt over. Hvis reaksjoner oppstår, stoppes infusjonen midlertidig, og relevant behandling gis. Når symptomene går tilbake, igangsettes infusjonen med redusert dråpetakt, med gradvis økning av takten hvis ikke symptomene kommer tilbake.    

Ved sepsis eller blødninger må individuelle hensyn tas før neste kur gis. EKG må tas ved mistanke om hjertesykdom. Epirubicin er meget vevstoksisk og må bare gis gjennom en sikker intravenøs tilgang for å unngå ekstravasasjon.

Trastuzumab

Den alvorligste bivirkningen ved behandling med trastuzumab er kardiotoksisitet. Nødvendige undersøkelser som må tas før oppstart av behandling:

 • Hematologiske prøver (ASAT, ALAT, ALP, kreatinin og bilirubin) før oppstart. Etter dette kreves ikke blodprøver rutinemessig. Før oppstart av trastuzumab må blodprøvene være innenfor følgende verdier:
  • Bilirubin≤ 2.0 x øvre normalgrense (ULN)
  • ALAT eller ASAT ≤ 2.5x ULN
  • ALP ≤ 2.5 x ULN
  • Kreatinin ≤2 ULN
  • Neutrofile ≥ 1.0 x 109/L
  • Trombocytter ≥ 100 x 109/L
 • EKG
 • Bestemmelse av venstre ventrikkel ejeksjonsfraksjon (left ventricular ejection fraction, LVEF) ved MUGA-scan eller EKKO. Det kreves en LVEF på 50 % for å kunne starte med trastuzumab.
 • Pasienten må ikke ha fått kumulative epirubicindose over 720 mg/m2.
 • Pasienten må ikke ha alvorlig hjertesykdom som for eksempel dokumentert hjertesvikt, høy risiko for ukontrollerte arytmier, medisinkrevende angina pectoris, klaffesykdom, transmuralt hjerteinfarkt, dårlig kontrollert hypertensjon (Systolisk > 180, diastolisk > 100). 
 • Pasienten må ikke ha alvorlig lungesykdom.
 • Pasienten må ikke være gravid.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020