Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Brystbevarende kirurgi

Generelt

Brystbevarende kirurgi (BCT – Breast conservative treatment) benyttes der det er mulig å fjerne svulsten og samtidig oppnå et godt kosmetisk resultat. Det gis alltid postoperativ strålebehandling. Reseksjonen skal være fullstendig og inngrepet bør planlegges med tanke på å oppnå en tumorfri margin på minimum 5 mm til sidene.

Rereseksjon er nødvendig dersom det er tumor i reseksjonskanten (”ink on tumor”). Det er således intet spesifikt krav om reseksjonsmarginer. Dersom det er tvil om reseksjonsgrensene er frie, må det gjøres reoperasjon med rereseksjon eller ablatio. Om det blir behov for flere rereseksjoner, bør man overveie ablatio, fordi det er holdepunkter for sammenheng mellom gjentatte reseksjoner og lokalt residiv i brystet. 

Ved infiltrerende kreft, der det ikke er påvist spredning til lymfeknuter på forhånd gjøres sentinel node (vaktpostlymfeknutediagnostikk).

Brystbevarende operasjon gir minst like god overlevelse som mastektomi.

Flere studier har vist at unge kvinner behandlet med BCT, har økt risiko for ipsilateralt brystresidiv. Familiær og arvelig brystkreft forekommer oftere hos unge kvinner og vil derved kunne vanskeliggjøre vurdering av alder og behandling med tanke på prognose. Overlevelse for unge kvinner er lik uansett mastektomi eller BCT.

Det oppfattes ikke lenger å være grunnlag for å sette en øvre grense for utbredelse av DCIS for at BCT kan gjennomføres, så lenge det ligger til rette for radikal eksisjon med frie marginer og brystets størrelse tåler dette. 

Indikasjon

 • Ved infiltrerende brystkreft (svulster < 5 cm)

Spesielle forhold for DCIS

Det oppfattes ikke lenger å være grunnlag for å sette en øvre grense for utbredelse av DCIS for at BCT kan gjennomføres, så lenge det ligger til rette for radikal eksisjon med frie marginer og brystets størrelse tåler dette.

Kontraindikasjoner

Absolutte

 • Tidligere strålebehandling mot bryst eller brystvegg.
 • Hos gravide der strålebehandling (etter eventuelt brystbevarende inngrep) ikke kan utsettes til etter avsluttet svangerskap.
 • Diffuse suspekte mikroforkalkninger på mammografi.
 • Utbredt sykdom som ikke kan fjernes ved en lokal incisjon med et tilfredsstillende kometisk resultat.
 • Ikke frie reseksjonsrender.
 • Der strålebehandling ikke lar seg gjennomføre (for eksempel hjertesykdom eller thoraksmalformasjon)
 • Primærtumor (invasiv) i stadium T3 (størrelse > 5 cm eller T4; disse skal til neoadjuvant behandling).

Relative

 • Aktiv bindevevssykdom som affiserer hud (for eksempel sklerodermi og lupus)
 • Stor tumor i et lite bryst
 • Svært store bryst; kan være problematisk å bestråle  

Mål 

 • Samme overlevelse som ved ablatio.
 • God lokal kontroll ved å sikre lav risiko for ipsilateralt residiv (< 1 % per år).
 • Kosmetisk resultat må forventes å bli like godt som ved ablatio fulgt av rekonstruksjon.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020