Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Aksilledisseksjon ved brystkreft

Generelt

Hos pasienter som har påvist spredning til lymfeknuter i armhulen som ledd i preoperativ utredning, gjøres rutinemessig aksilledisseksjon (AD) uten forutgående vaktpostlymfeknutebiopsi (SNB).

Ved AD blir et aksillefettpreparat med et ønsket minimum på 10 lymfeknuter fjernet. Operasjonen gjøres sjelden som eget inngrep, som oftest samtidig med brystbevarende kirurgi eller mastektomi.

Indikasjoner

  • Et ledd i primærbehandlingen ved påviste lymfeknutemetastaser (pre-, per- eller postoperativt)
  • Dersom ikke vaktpostlymfeknute finnes ved operasjon for invasiv kreft

Spesielle forhold ved brystbevarende kirurgi (BCT)

Det er ikke indikasjon for AD ved ≤ 2 mm metastasefokus. Det er indikasjon for AD ved metastasefokus > 2 mm, men dette kan utelates ved 1 eller 2 positive SN dersom alle følgende kriterier er oppfylt:
  • Planlagt systemisk adjuvant behandling
  • T1/T2 tumor
  • Klinisk negativ aksille
  • Planlagt BCT med ekstern helbrystbeståling
  • Ingen perinodal vekst
  • Ikke preoperativ kjemoterapi

Pasienter som har makroskopisk tumorinfiltrasjon i SN vil uansett motta strålebehandling mot regionale lymfeknutestasjoner (aksille, periclaviculært område) i tillegg til brystet. De gjeldende kriterier for strålebehandling av pN+ status benyttes for å vurdere behandlingen av disse pasientene. Dette betyr at aksillenivå 1-2 også inkluderes i strålefeltet som følge av at <10 aksillære lymfeknuter er fjernet.

Spesielle forhold for lokalavansert brystkreft

De fleste studier viser at lokalavanserte pasienter som har klinisk N0 status i axillen (inkludert ultralydundersøkelse) før oppstart av preoperativ systemisk behandling kan gjennomføre SN diagnostikk etter preoperativ kjemoterapi med tilfredsstillende deteksjonsrate og falsk negativ rate. Ved klinisk N0 primært anbefales derfor SN diagnostikk etter neoadjuvant behandling, dersom forholdene for øvrig ligger til rette for dette. Ved SN negativitet er det ikke nødvendig å gjennomføre axilledisseksjon. Ved SN positivitet (> 0,2 mm) er det indikasjon for axilledisseksjon. Ved klinisk N1 før neoadjuvant behandling, kan SN gjøres etter gjennomført neoadjuvant behandling dersom aksillen er klinisk negativ. Det må da finnes minst 3 SN som sendes til frysesnittundersøkelse. Av de 3 SN, må minst 1–2 være blå eller radioaktiv og de(n) resterende må være klinisk suspekt. Uavhengig av N status og axilleinngrep vil lokoregional strålebehandling gjennomføres i tråd med gjeldende anbefaling for T3/4 tumores. Dette sikrer at aksillen blir behandlet adekvat, selv om det skulle foreligge falsk SN negativitet. Pasienter med T4 tumores er ikke kandidater for SN diagnostikk og anbefales kun aksilledisseksjon.

Dersom frysesnitt er negativt, men senere undersøkelse viser metastase, skal det gjøres AD i senere seanse i henhold til retningslinjene beskrevet ovenfor.

Immunhistokjemisk undersøkelse av SN er ikke indisert (98), men ved enkelte sentra gjøres det immunhistokjemi på frysesnitt, spesielt med tanke på metastaser fra lobulært karsinom.

Ved opptak parasternalt på scintigram, bør det gjøres aksilleeksplorasjon først. Det er fra litteraturen usikkert om det er indisert å ta ut eventuell vaktpostlymfeknute parasternalt, den vesentligste gevinsten vil være i de meget få tilfeller hvor dette funnet vil føre til annen og mer adjuvant behandling,enn dersom vaktpostlymfeknuten i aksillen er negativ. Det er ingen holdepunkter for at fjerning av lymfeknuter parasternalt påvirker residivfrekvensen.

Mål

  • Fjerne lymfeknutemetastaser med kurativ hensikt.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020