oncolex logo
Utskriftsdato 11.12.2019

Spredningsmønster for brystkreft

Metastasering avhenger av svulstens anatomiske, fysiologiske og molekylærbiologiske faktorer.

Sykdommen kan spres både lymfogent og hematogent. Det vanligste er at tumorceller invaderer lymfekar og metastaser til regionale lymfeknuter, primært i aksillen. Lymfeknuteaffeksjonen avhenger av primærtumors plassering i brystet. Hematogen spredning fører til metastaser til skjelett (40–75 %), lunger/pleura (2–15 %) og lever (3–10 %), men kan også gi metastaser i andre organer, som for eksempel cerebrum eller hud.

Stadig flere har kun påvisbar sykdom i brystet når diagnosen stilles. Mer enn 60 % av pasientene har ikke spredning til lymfeknuter, mens cirka 25 % har spredning til aksillære lymfeknuter. Resten av pasientene har lokalavansert sykdom, enten i form av stor tumor eller innvekst i hud eller brystvegg. En liten andel har spredning til andre organer.

Antallet som har fjernspredning på diagnosetidspunktet har holdt seg stabilt de siste årene. Det er viktig å skille mellom brystkreft med spredning til regionale lymfeknuter (lokoregional sykdom) og fjernmetastaser, da lokoregional sykdom kan kureres.