Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Årsaker til brystkreft

Det er ingen sikker kunnskap om den direkte årsak til utvikling av brystkreft.  

Risikofaktorer

 • Arv
 • Kjønn
 • Hormonelle forhold (tidlig menstruasjon, sen førstegangsfødsel, barnløshet og sen overgangsalder)
 • Atypisk hyperplasi
 • Ioniserende stråling
 • Østrogenbruk før fylte 35 år
 • Langvarig postmenopausal østrogenterapi
 • Tidligere brystkreft
 • Overvekt, spesielt kombinert med stor høyde (høy BMI, spesielt > 30)
 • Alkohol, selv i moderate mengder

Ikke alle risikofaktorene er like sterke.

Faktorer som reduserer risikoen

 • Første graviditet < 20–25 år
 • Flere graviditeter < 25 år
 • Amming(15)
 • Asiatisk herkomst
 • Regelmessig mosjon

Arvelig brystkreft

Man regner med at 5–10 % skyldes arv i nærmeste familie (førstegradsslektninger som mor, datter, søster eller bestemor).

BRCA1 og BRCA2 tilhører en klasse gener kjent som tumor suppressorer. I normale celler bidrar BRCA1 og BRCA2 til å sikre stabiliteten i cellens genmateriale (DNA) og hindre ukontrollert cellevekst. Mutasjoner i disse genene gir risiko for både bryst- og eggstokkreft.

I familier med arvelig bryst- og eggstokkkreft finner en vanligvis feil i ett av BRCA-genene. De fleste familier med opphopning av brystkreft har ikke samtidig eggstokkreft, og en finner vanligvis ikke BRCA genfeil.  Årsaken til opphopning i disse familiene er ikke kjent, men de fortsetter å produsere nye tilfeller av brystkreft og en antar at det er hittil ukjente gen som er årsaken. Nesten alle med genfeil tilhører familier som har hatt genfeilen i svært lang tid. De hyppigste genfeilene er funnet, og det er utviklet én hurtigtest som vil påvise dem. Gentesten vil påvise minst 50% av alle med BRCA genfeil i Norge, kanskje så mye som 75%.

I tillegg til de få hyppige BRCA genfeilene, finnes det en rekke sjeldnere BRCA genfeil. Normalt svar på hurtigtest for hyppige genfeil utelukker derfor ikke arvelig kreft og utelukker heller ikke BRCA genfeil. Om lag en tredel av familiær brystkreft har påvisbar BRCA genfeil dersom en undersøker begge genene fullstendig, mens nær alle familier med opphopning av bryst- og eggstokkreft har påvisbar BRCA genfeil. En har nå begynt å gå over fra hurtigtest til fullstendig analyse av genene (ved hjelp av moderne sekvenseringsteknikker).

Det antas det at om lag  2% av pasienter med brystkreft har BRCA genfeil.

Kriterier for henvisning til klinisk genetiker

 • Påvist genfeil hos brystkreftpasient
 • Opphopning av kreft i slekten
  • To søstre eller mor-datter med brystkreft før 50 år
  • Flere tilfeller av brystkreft i slekten
  • Både bryst- og eggstokkreft i slekten
  • En bør være oppmerksom på bryst- og eggstokkreft hvor slektskapet går gjennom menn.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020