Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Medikamentell behandling av kreft i sentralnervesystemet hos barn

Glukokortikoider

Hjernesvulster omgis ofte av et betydelig ødem i hjernevevet. Dette ødemet reagerer godt på glukokortikoider og fører til en betydelig symptomlindring for pasienten. Foreligger et slikt ødem bør pasienten få et glukokortikoid preoperativt. Den definitive behandling av ødemet rundt en tumor er å fjerne denne.

Kjemoterapi

Dessverre har man ikke oppnådd samme suksess med kjemoterapi for svulster i sentralnervesystemet som utenfor sentralnervesystemet. Kjemoterapi er hovedsakelig  prøvd ved histologisk maligne svulster med varierende effekt.

Grunnet bivirkninger av strålebehandling hos barn har man likevel i økende grad brukt kjemoterapi for alle typer svulster hos de yngste, spesielt de under 3–5 år. Kjemoterapi har medført at man hos noen har kunnet utsette strålebehandlingen.

Det er imidlertid ingen form for hjernesvulst hos barn hvor man per i dag, i randomiserte prospektive studier, har dokumentert økt langtidsoverlevelse ved kjemoterapi, selv om flere studier har vist økt overlevelse etter 3–5 år som følge av kjemoterapi/stråleterapi i kombinasjon, sammenlignet med stråleterapi alene. Trolig kan kjemoterapi bedre langtidsoverlevelsen ved medulloblastom og germinalcellesvulst av non-seminom type.

De fleste medikamenter har vært prøvd, men de som har vært mest brukt og vist effekt er:

  • vinkristin
  • vinblastin
  • cisplatin
  • karboplatin
  • prokarbazin
  • metotrexat
  • temodal
  • cyclofosfamid

De er brukt i kombinasjoner i kliniske studier. Høydosebehandling med stamcellestøtte har vært prøvd med usikker effekt og regnes fortsatt som utprøvende.

For svulster i sentralnervesystemet vil det derfor være behov for fortsatte randomiserte studier der kjemoterapi inngår, og flere internasjonale protokoller (for eksempel SIOP) er åpne eller under utarbeidelse. De fleste barn med CNS svulster i Norge som trenger behandling utover kirurgi, blir inkludert i internasjonale protokoller.

Noen av kurene som gis ved denne krefttypen finnes i Nasjonalt register for medikamentell kreftbehandling.

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020