oncolex logo
Utskriftsdato 12.8.2020

Prognose for kreft i sentralnervesystemet hos barn

Cerebellare astrocytomer

Fem-års, ti-års og tjue-års overlevelse for disse pasientene var henholdsvis 90 %, 87 % og 85 %. Total ekstirpasjon av svulsten er en sikker gunstig prognostisk faktor. De fleste langtidsoverlevere har et godt funksjonelt resultat.

Klinisk eksempel

 
Pre- og postoperativ MR av 14 år gammel gutt med pilocytisk astrocytom.

 

 • 14 år gammel gutt. Siste 4 måneder økende svimmel, kvalm, perioder med oppkast. Stasepapiller.
 • Preoperativ MR viser stor ekspansiv tumor i 4. ventrikkel, med supratentoriell hydrocephalus og foramen magnum herniering. Pilocytisk atrocytom.
  • Sagital MR 
  • Coronar MR 
  • Axial MR 
 • Postoperativ MR bekrefter at tumor er fjernet, at hernieringen i foramen magnum er hevet og at ventrikkelutvidelsen er blitt mindre uttalt.
  • Sagital MR 
  • Coronar MR 
  • Axial MR 
 • Godt klinisk resultat uten residiv etter 3 år.

Medulloblastom

Fem-års og ti-års overlevelse med behandlingsregimet som gis er henholdsvis 53 % og 45 %.

Klinisk eksempel

 
Pre- og postoperativ MR av 8 år gammel gutt med medulloblastom.

 

 • 8 år gammel gutt med økende hodepine i 4 uker, særlig om morgenen.
 • Preoperativ sagital og coronar MR viser stor kontrastladende tumor i 4.ventrikkel. Medulloblastom.
  • Sagital MR
  • Coronar MR  
 • Postoperativ MR er uten tegn til restsvulst.
  • Sagital MR
  • Coronar MR
 • Etter tilleggsbehandling med stråler og cytostatika, godt resultat uten residiv.

Ependymomer

I et norsk materiale var 5- og 10-års overlevelse begge 28 %. Omtrent tilsvarende overlevelsesprosent rapporteres fra Danmark. De fleste rapporter om overlevelsesdata for denne relativt sjeldne sykdommen er bygget på selekterte materialer. Det er derfor vanskelig å sammenligne disse resultatene med norske og danske tall som er basert på absolutt alle svulstene i en definert populasjon.

Klinisk eksempel

 
Pre- og postoperativ MR av 1 år gammel pike med anaplastisk ependymom.

 

 • 1 år gammel pike. Behandlet på sykehus for dehydrering. Deretter økende brekninger, slapp.
 • Preoperativ MR viser stor kontrastladende tumor i bakre skallegrop og foramen magnum og ledsagende hydrocephalus. Anaplastisk ependymom.
  • Sagital MR
  • Coronar MR
  • Axial MR
 • Postoperativ MR uten tegn til resttumor.
  • Sagital MR
  • Coronar MR
  • Axial MR
 • Postoperativ cytostatikabehandling. God funksjon. Så langt ingen tegn til rest eller residivtumor etter snart 5 år.

Kraniofaryngeomer

Kraniofaryngeomer hos barn er ofte mer aggressive enn hos voksne. Langtidsoverlevelsen er høy (80–90 %), men de fleste har behov for hormonsubstitusjon. Mange har synsvansker i større eller mindre grad som følge av at svulstene som regel ligger an mot synsbanene.

Klinisk eksempel

 
Pre- og postoperativ MR av 5 år gammel gutt med kraniofaryngeom.

 

 • 5 år gammel gutt. I 6 måneder episodisk oppkast.
 • Preoperativ MR og CT viser stor suprasellær tumor med cyster, delvis kontrastopptak og kalk (CT). Kraniofaryngeom.
  • Sagital MR
  • Coronar MR
  • Axial MR
  • Axial MR
  • Axial CT
 • Postoperativ MR viser at tumor er fjernet.
  • Sagital MR
 • Han er hormonsubstituert, men har ellers en god funksjon. 

Hjernestammesvulster

Denne svulsttypen har en median overlevelse på under ett år. Strålebehandling kan brukes som palliativ terapi, idet mange av barna deretter får en remisjon og noen gode måneder (av og til flere år) før sykdommen innhenter dem. Noen mulighet for radikal helbredelse finnes ikke.

Opticus/chiasma/hypothalamus-gliomer

Noen av disse barna kan leve med sin svulst uten synspåvirkning og med god funksjon gjennom mange tiår, mens andre bare vil leve noen få år på grunn av rask svulstprogresjon.

Opticus/chiasma/hypothalamus-gliomer hos nevrofibromatose-barn har bedre prognose enn hos ikke–nevrofibromatose-barn.

Klinisk eksempel

 
Pre- og postoperativ MR av 4 år gammel pike med eksofytisk synsbanegliom (pilocytisk astrocytom).

 

 • 4 år gammel pike med pubertas praecox (mammaeutvikling, pubesbehåring) og svekket visus.
 • Preoperativ MR viser stor, delvis kontrastladende suprasellær tumor.
  • Sagital MR
  • Axial MR
 • Ved operasjon fant man eksofytisk synsbanegliom (pilocytisk astrocytom) som ble delvis fjernet. Postopereativ MR viser status etter  kirurgi.
  • Sagital MR
  • Axial MR
 • Hun er hormonsubstituert og har godt visus i halve synsfeltet på venstre øye – 4 års observasjon. 

Svulster i corpus pineale-regionen

Hyppigst i denne regionen er germinalcellevulstene, med tilsvarende histologisk variasjon som ved testiscancer. Germinomer (seminomer) utgjør cirka 50 %, og over 90 % av disse pasientene kan helbredes. Prognosen for non-seminom svulstene er noe dårligere.

Hemisfæresvulster

Prognosen for svulstene i storehjernen er bedre enn for svulstene i bakre skallegrop, fordi bare cirka 25 % er høymaligne, mens høymaligne svulster utgjør cirka halvparten i bakre skallegrop.

Meningeomer

Prognosen hos ikke-nevrofibromatose pasienter er svært god, med relativt sjeldne residiver.

Plexus chorioideus-papillomer

Disse svulstene utgjør cirka 5 % av de intrakraniale svulstene og flertallet er papillomer med svært god prognose når svulsten er ekstirpert. Svulsten er meget karrik, og interoperativ blødning kan være et problem. En liten del av disse svulstene er histologisk maligne og kalles derfor plexuscarcinomer og her en mer usikker prognose. Disse etterbehandles ofte med cytostatika og strålebehandling.

Klinisk eksempel

 
Pre- og postoperativ MR av 4 måneder gammel gutt med plexuspapillom.

 

 • 4 måneder gammel gutt som på helsestasjonen fikk påvist dramatisk økning av hodeomkretsen. Stort spent hode med økte venetegninger.
 • Preoperativ MR viser typisk kontrastladende plexuspapillom i 3. ventrikkel og uttalt hydrocephalus.
  • Sagital MR
  • Coronar MR
  • Axial MR
 • Postoperativ MR viser at tumor er fjernet.
  • Sagital MR
  • Coronar MR
  • Axial MR
 • God klinisk utvikling.