Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Stråleterapi ved lymfom hos barn

Strålebehandling av barn med maligne lymfomer er vanligvis begrenset til barn med Hodgkin lymfekreft. Helkroppsbestråling (Total body irradiation) kan være aktuelt for pasienter med lymfom som del av en stamcelletransplantasjon.

Strålebehandingen gis nærmest alltid etter eller i kombinasjon med kjemoterapi. Protokollene gir klare retningslinjer for bruk av strålebehandling, råd om hvilke anatomiske områder som er egnet for strålebehandling, hvilke strålevolum og marginer til tumorområdet som bør velges, samt aktuell bildediagnostikk, doseplanlegging, stråledoser og begrensninger for bruk av strålebehandling.

Strålebehandling er en effektiv behandlingsform og kan bedre sjansene til sykdomsfri langtidsoverlevelse ved Hodgkin lymfom. Men risikoen for senskader hos barn etter strålebehandling, spesielt vekstforstyrrelser, skade av bestrålte organer og stråleindusert annen kreftsykdom, gjør at bruken av strålebehandling bør begrenses til de tilfeller der det synes nødvendig.

Dosene er vesentlig lavere og risikoen for senskader er langt mindre enn ved strålebehandling av de fleste solide svulster og svulster i sentralnervesystemet hos barn.

Strålebehandling utføres kun på spesielle indikasjoner når det gjelder barn med non-Hodgkin lymfom, og det er kun i behandlingen av primær CNS-affeksjon ved non-B non-Hodgkin lymfom at det innngår i primærbehandlingen. Barn > 5 år som har primær CNS-affeksjon ved non-B-non-Hodgkin lymfom får en kranial bestråling på 18 Gy. Den daglige dosen er på 1,5 Gy. Dette gis i 5 fraksjoner i uken til den totale dosen er nådd.

Strålebehandlingen gis ved universitetssykehus.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020