Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Medikamentell behandling av Hodgkin lymfom hos barn

Forberedelser

Ved store tumormasser kan det være fare for tumorlysesyndrom under oppstart av første kjemoterapikur. Tidlig oppstart av hydrering, forsert diurese, behandling med allopurinol eller rasburicase kan bli aktuelt (tumorlyseprofylakse). Omfanget av nødvendig monitorering ved tumorlyseprofylaske eller ved manifeste tegn til tumorlysesyndrom (kontroll av væskebalanse, blodprøver, urin-pH) må vurderes i slike tilfeller. Alvorlig tumorlysesyndrom er sjeldnere ved Hodgkin lymfom enn ved de fleste andre lymfomer i barnealder.

Ved stor mediastinaltumor med fare for avklemning av sentrale luftveier eller vena cava superior syndrom må symptomer på slikt overvåkes.

Det kan være aktuelt å måle funksjonen på organer som er utsatt:

 • hjerte (ekkokardiografi, MUGA)
 • nyrer (glomulær filtrasjons rate, GFR)
 • lunger (lungefunksjonstesting)

Pasienten bør få lagt inn et sentralt venekateter eller VAP i narkose.

Barnet og foreldrene/foresatte informeres om sykdommen, behandlingen og bivirkningene.

Med foreldrenes/foresattes tillatelse informeres barnets skole/barnehage/helsesøster om barnets diagnose og hva behandlingen går ut på. Skriftlig informasjonsmateriale blir tilsendt. Dersom barnet er i skolealder vil en sykepleier reise på skolebesøk og informere barnets klasse om sykdommen og behandlingen.

 • Foreldrene/foresatte får hjelp til å skrive informasjonsbrev til familie og venner.
 • Sykehusets lærer/førskolelærer kontakter barnet og familien og informerer om undervisningstilbudet på sykehuset.
 • Barnet får tilbud om å tilpasse parykk/skjerf/luer og det kommer en parykkmaker med prøver. 
 • Gutter over 12 år, som har kommet i kjønnsmoden alder, tilbys nedfrysning av spermier.
 • I enkelte tilfeller der det må gis strålebehandling mot det lille bekken, bør behovet for nedfrysing av ovarialvev eller ovaropexi vurderes. Kjemoterapi alene slik den gis i GPOH-HD-95 protokollen vil per i dag normalt ikke rettferdiggjøre nedfrysing av ovarialvev hos jenter.
 • All kjemoterapi og strålebehandling er potensiell teratogen behandling. Behovet for svangerskapstest før oppstart av kjemoterapi må vurderes. Også nødvendigheten og omfanget av informasjon med hensyn til prevensjon hos tenåringer bør vurderes. Slik informasjon må gis til foreldrene/foresatte for tenåringer.
 • Barnet og foreldrene instrueres vedrørende munnstell.
 • Barnet skal ikke ha vaksiner under behandlingen.

Alle barna får trimetoprim-sulfa under hele behandlingen for å forhindre en Pneumocystisk jirovecii pneumoni. 

Før hver kur tas:

 • blodprøver. Totale hvite med neutrofile samt trombocytter skal være stigende før start av kur.
 • blodtrykk og puls
 • temperatur
 • urinstiks
 • vekt og lengde

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020