Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Kirurgi ved lymfom hos barn

Kirurgi benyttes kun i diagnostisk øyemed. Det utføres da en kirurgisk biopsi. Dette skal gjøres i alle tilfeller for å få en fullstendig typing av lymfomet. I de tilfeller der det ikke er forsvalig å gjøre kirugisk biposi, skal det tas multiple nålebiopsier med grove nåler.

Kirurgi har normalt ingen plass som behandling ved maligne lymfomer. For selekterte pasienter med stadium I av nodulært lymfocyttrikt Hodgkin lymfom kan total fjerning av den affiserte lymfeknute gjøre ytterlige behandling overflødig, men dette er per i dag ingen standard behandling.

I de aller fleste tilfeller der affisert lymfeknute eller tumor har blitt fjernet i sin helhet har operasjon oftest blitt utført på andre indikasjoner, for eksempel fordi man mistenker appendicitt eller tonsilitt. Onkologisk behandling med kjemoterapi og/eller strålebehandling er nødvendig tilleggsbehandling, selv om tumor er fullstendig fjernet.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020