Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Behandling av lymfom hos barn

Hodgkin lymfom

De siste 10 årene har man i Norge behandlet barn og unge opp til 18 år etter protokoller utviklet av Gesellschaft für Pädiatrische Hematologie und Onkologie i Tyskland og Østerrike. Denne gruppen har siden 1978 i konsekutive studier gradvis endret kjemoterapien og redusert bruken av strålebehandling, men under forutsetning av at de gode kurasjonsratene bevares. Den siste protokollen GPOH-HD-95 i sin siste versjon anses i dag som standard behandling for Hodgkin lymfom opp til 18 år.

Behandlingen vil for de fleste pasienter inkludere både kjemoterapi og strålebehandling. Da strålebehandlingen gis mot opprinnelig tumorvolum, er god initial diagnostikk som også tilfredstiller stråleterapiens krav til nøyaktig utbredelse, vesentlig. Planlegging av strålebehandlingen og nødvendige forundersøkelser i god tid før radioterapi er viktig for å unngå forsinkelser i terapien. Tett samarbeid mellom pediater og onkolog/stråleterapeut er derfor essentielt helt fra starten av behandlingen.

Som oversikt gis 2 OPPA kurer til alle jenter og 2 OEPA kurer til alle gutter, uansett terapigruppe. I terapigruppe 1 gis ingen videre kjemoterapi (1). De pasienter som er i radiologisk komplett remisjon skal ikke ha strålebehandling. De med resttumor i varierende grad skal ha strålebehandling mot opprinnelig tumorområde med 20–35 Gy avhengig av tumors reststørrelse. I terapigruppe 2 og 3 gis henholdsvis 2 eller 4 COPP kurer etter OPPA eller OEPA. Alle pasienter i terapigruppe 2 og 3 skal ha strålebehandling, i hovedsak mot opprinnelig tumorvolum med minimum 20 Gy. Omfanget av strålebehandling er spesifisert nærmere i protokollen, som er tilgjengelig ved avdelinger for onkologi og stråleterapi ved regionsykehusene.

Fra 2008 vil Norge delta i en europeisk studie for behandling av Hodgkin lymfom hos barn og unge opp til fylte 18 år (EuroNet-PHL-C1 - studien).

Non-Hodgkin lymfom

Det har vært  en veldig utvikling innen behandling av non-Hodgkin lymfom hos barn det siste tiåret. Hovedårsaken til dette er bruken av intensiv kombinasjonskurer som primærbehandling. Før 1970 var det dårlig prognose på non-Hodgkin lymfom, og kun et fåtall levde 5 år etter diagnosen var stilt og de fleste av disse hadde en lokalisert sykdom. Kirugi og strålebehandling var effektivt hos pasienter som hadde stadium I og II  av sykdommen, men 2/3 opplevde tilbakefall.

I dag er kjemoterapi hovedbehandlingen for alle histologityper og stadier av non-Hodgkin lymfom hos barn (9). 

Pasientene deles inn i 3 terapigrupper og hver og en inneholder et antall undergrupper. 

Undergrupper av non-Hodgkin lymfom
Terapigruppe I  (Non-B-celle)  Terapigruppe II  (B-celle) Terapigruppe III  (LCAL)
 • Lymfoblastisk lymfom
 • pre-B-celle
 • T-celle
 • Perifert T-celle lymfom
 • Andre pleomorfe perifere T-celle lymfom
 • B-ALL
 • Burkitt lymfom
 • Burkitt liknende lymfom
 • Centroblastisk lymfom
 • Immunoblastisk lymfom
 • Storcellet mediastinal B-celle lymfom
 • Andre perifere B-celle lymfom
 • Storcellet anaplastisk lymfom
 • Lymfohistiocytært lymfom
Behandles etter EURO-LB 02 protokollen Behandles etter BFM 04 protokollen Behandles etter ALCL-protokollen 99

 

Strålebehandling inngår ikke som primærbehandling i noen av terapigruppene, bortsett fra ved CNS affeksjon hos barn > 5 år.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020