Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Årsaker til lymfom hos barn

I de fleste tilfeller kjenner man ikke årsaken til lymfom hos barn. Hva angår risikofaktorer vet man en del om dette fra Hodgkin og non-Hodgkin lymfom hos voksne. Man antar at en del av denne kunnskapen lar seg overføre til barn.  

Risikofaktorer

Svekket immunforsvar

  • Immundefekter/behandling med immunsupprimerende medisiner. Man ser at barn med immundefekter, eller barn som bruker immunsupprimerende medisiner over lang tid, har en større risiko.  
  • HIV/AIDS

Epstein-Barr virus

Sammenhengen mellom dette virus (årsak til kyssesyken eller mononukleose) og lymfom er ikke helt klar. For Hodgkin lymfom lar viruset seg påvise i kreftcellene (Hodgkin og Reed-Sternbergceller) i en del av tilfellene, men hvilken rolle det spiller i kreftutviklingen er ukjent. Burkitts lymfom sees ofte i det beltet av Afrika som er hardt rammet av malaria. Denne undergruppen av non-Hodgkin lymfom utgjør nesten halvparten av det samlede antall barnecancer i dette området. Den maligne cellen er nesten alltid infisert med Epstein-Barr-virus, og teorien er at det er et samspill mellom kronisk malariainfeksjon og Epstein-Barr-virusinfeksjon som kan gi en ondartet celle (4).  Epstein-Barr viruset kan også spille en rolle ved lymfomer som oppstår hos pasienter med immundefekter eller HIV-infeksjon.

Tidligere behandling med kjemoterapi/stråleterapi

Non–Hodgkin lymfom har blitt observert som en sekundær kreft etter behandling av Hodgkin lymfom. Dette gjelder behandling med kjemoterapi alene eller kjemoterapi i kombinasjon med stråleterapi. Nesten 5 % av voksne som har blitt behandlet for Hodgkin lymfom utvikler non–Hodgkin lymfom på et senere tidspunkt. For barn ser risikoen ut til å være lavere (8). 

Arv

Det er ingen klar relasjon mellom Hodgkin lymfom og spesifikke gener, selv om sammenhenger blant annet er antydet for enkelte HLA-antigener. Data viser at det er en økt forekomst av Hodgkin lymfom hos foreldre og søsken (omtrent doblet risiko). Enkelte arvelige immundefekter er knyttet til en høyere risiko for lymfom i barnealder (Ataxia teleangiectatica, Wiskott-Aldrich syndrom, CVID, SCID, XLP).

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020