oncolex logo
Utskriftsdato 5.7.2020

Årsaker til solide svulster utenfor sentralnervesystemet hos barn

Det er ingen kjente årsaker til kreft hos barn.

Wilms' tumor kan være assosiert med ulike medfødte anomalier som aniridi, hemihypertrofi og genitale misdannelser.  

Hepatoblastom er assosiert med hemihypertrofi, Beckwith-Wiedemann syndrom, familiær adenomatøs polypose og ekstremt lav fødselsvekt, men man finner sjelden en utløsende årsak. Hepatocellulært karsinom er mer assosiert med underliggende leversykdom som for eksempel hepatitt B, neonatal hepatitt og metabolske sykdommer.

Ved rhabdomyosarkom er årsakssammenhengen ukjent, men man tror at genetiske faktorer er av betydning siden det er økt forekomst i forbindelse med familiære kreftsyndromer som Li-Fraumeini syndrom og nevrofibromatose type 1. Det er ingen sikre holdepunkt for at miljøfaktorer er av betydning.

Når det gjelder non-rhabdomyosarkom bløtvevsarkom kjenner man årsaken i mindre enn 5 % av tilfellene. Mulige årsaker kan være tidligere bestråling, Li Fraumeini syndrom, NF-1 og Gardner syndrom.

Ved osteosarkom er årsaken i de fleste tilfeller ukjent. Siden osteosarkom ofte diagnostiseres i forbindelse med pubertal vekstspurt, er det nærliggende å tro at tumorutviklingen er relatert til rask vekst av benvev. En liten andel av osteosarkomene forårsakes av bestråling. Risikoen for å utvikle osteosarkom avhenger av stråledosen. Behandling med alkylerende medikamenter kan også bidra til osteosarkomutvikling. Kombinasjonen strålebehandling, bruken av alkylerende medikamenter og en genetisk tilbøyelighet til å få kreft, gjør at osteosarkom er en av de hyppigste formene for sekundær kreft etter kreftbehandling i barnealder. Insidensen av osteosarkom er økt ved visse former for arvelige sykdommer som affiserer ulike tumor suppressor gener.