Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Oppfølging etter behandling av akutt leukemi hos barn

I starten vil hovedfokus med kontrollene være oppdagelse av et eventuelt residiv, senere er viktigste formål å fange opp senskader av behandlingen, psykososiale problemer, skolevansker og liknende.

Kontrollene inneholder

Anamnese somatisk og psykososialt. Generell status, lengde og vekt (persentilskjema), full blodstatus inkludert utstryk. BT minst 1 x per halvår.

Kardiologisk kontroll med ekko gjøres hos barn som har fått en kumulativ antracyklindose på ≥ 200 mg/m2 1 år etter avsluttet behandling, dersom da normale forhold gjøres en avsluttende kontroll 5 år etter avsluttet behandling. Ved patologiske funn må kardiologene bestemme kontrollintervallene.

Spesialundersøkelser som GFR (glomulær filtrasjons rate), audiometri og så videre gjøres kun på indikasjon.


Kontrolltidspunkter

  • Første år etter avsluttet behandling - kontroller hver måned
  • Andre år – kontroller hver 2. måned
  • Tredje år – kontroller hver 3. måned
  • Fjerde og femte år – kontroller hvert halvår

Deretter årlige kontroller til barnet er 18 år og overføres til voksenavdeling. Det anbefales at disse pasientene kontrolleres med regelmessige intervaller livet ut.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020