Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Diagnostikk av akutt leukemi hos barn

Blodprøver

Barn som kommer inn med mistanke om leukemi er ofte anemiske. Det er viktig at disse blodprøvene tas før en eventuell transfusjon:

 • fullstendig hematologisk status
  • hemoglobin
  • hvite med diff
  • trombocytter
  • erytrocytter
  • celleindices (MCV, MCH)
  • reticulocytter
  • flere blodutstryk
 • blodgruppe/rhesus/forlik
 • immunstatus
  • EBV
  • CMV
  • Varicella-Zoster
  • Herpes simplex
  • Hepatitt
  • Parvovirus B19
  • Meslinger
  • HIV

Supplerende prøver

Noe av dette kan eventuelt tas når barnet ligger i narkose for å ta benmargsprøver:
CRP, eventuelt blodkultur (ved feber), SR, Na, K, Ca, P, Mg, ALP, urinstoff, kreatinin, urinsyre, ASAT, ALAT, LD, bilirubin, albumin, protein elektroforese, immunglobuliner. Ferritin (oftest forhøyet), TPMT (tiopurin-metyl-transferase), blødningsstatus (ved AML). Blod til flowcytometri, cytogenetikk, in vitro resistensbestemmelse og blodbank.

Benmargsundersøkelse

Det er ikke kontraindisert med blodtransfusjon før benmargsundersøkelse. Det er alltid nødvendig med benmargsundersøkelse for å stille diagnosen leukemi. Hvis leukemimistanken er sterk, bør barnet overflyttes til barneonkologisk senter før benmargsundersøkelsen, av hensyn til alle spesialundersøkelsene som skal tas.

Benmargsundersøkelser hos barn utføres i narkose, og det gjøres som hovedregel både aspirasjon og biopsi. Ved problemer med å aspirere benmarg («dry tap») er benmargsbiopsi obligatorisk. NB! Trombocytter > 20 før benmargspunksjon men > 50–80 før diagnostisk spinalpunksjon.

Prøvene som skal tas ved benmargsundersøkelsen:

 • Benmargsaspirat
  • Flere utstryk (noen beholdes ufarget)
  • Immunfenotyping
  • Molekylærgenetikk
  • Cytogenetikk
  • Diverse prøver til NOPHO-prosjekter
 • Benmargsbiopsi

Spinalpunksjon

Trc-tallet skal være > 50-80 ved diagnostisk spinalpunksjon. Spinalpunksjon skal bare gjøres hvis diagnosen er så sikker at det kan settes intratekal metotreksat samtidig, på grunn av risiko for å introdusere leukemiske blaster inn i spinalvæsken. Hvis spinalpunksjonen utsettes til diagnosen er sikret, må oppstart av steroider også utsettes for ikke å maskere eventuell CNS-leukemi.

Følgende prøver tas ved spinalpunksjon:

 • celletelling (ikke fra det første glasset, resultatet vil påvirkes av eventuell makro- eller mikroskopisk stikkblødning)
 • protein
 • cytologi – sendes til cytologisk undersøkelse (cytospin)
 • eventuelt instillasjon av methotrexat intratekalt hvis leukemidiagnosen er tilnærmet 100 % sikker (< 1 år: 6 mg, 1–2 år: 8 mg, 2–3 år: 10 mg, > 3 år: 12 mg)

Andre undersøkelser

Røntgen thorax, ultralyd abdomen. Ekko cor når diagnosen leukemi er bekreftet (på grunn av antracyklinenes potensielt cardiotoksiske effekt).

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020