Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Stråleterapi ved akutt leukemi hos barn

Profylaktisk strålebehandling av sentralnervesystemet ved ALL har tidligere vært vanlig. På grunn av den uttalte faren for senskader er den profylaktiske behandlingen nå i praksis forlatt. De Nordiske land har vært tidlig ute med å bevise at det er mulig å oppnå like gode reultater uten stråleprofylakse.

Barn med primær CNS-leukemi får fortsatt i mange protokoller stråling mot hjernen og spinalkanalen. Etter 2008 ble dette forlatt I NOPHO  protokollene, CNS-bestråling kan være aktuelt i residivsituasjoner.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020