Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Transfusjoner til barn

Generelt

Transfusjoner er i de fleste tilfeller helt nødvendig for at barnet skal kunne gjennomføre planlagt kreftbehandling. Barn får blodtransfusjoner ved lav hemoglobin (Hb) og trombocyttransfusjoner ved lave trombocytter (trc).

Normalverdier

Varierer med alder. Generelt er normalverdiene for Hb hos barn lavere enn hos voksne, men når voksenverdier rundt puberteten.

Indikasjoner

Blodtransfusjon

 • Akutt blodtap > 15 % av totalt blodvolum 
 • Hb < 8,0 g/dl og symptomgivende kronisk anemi
 • Hb < 8,0 g/dl og sviktende benmargsproduksjon, Hb på vei ned uten tegn til regenerasjon
 • Hb < 8,0 g/dl i perioperativ periode
 • Hb < 7,0 g/dl hos barn uten symptomer på annen sykdom

Transfusjonsindikasjonene må generelt individualiseres, og kan i mange tilfeller være strengere enn de oppsatte grensene indikerer.

Trombocyttransfusjon

 • Pågående blødning og trombocytopeni (trc. < 50x109)
 • Vurderes ellers etter graden av trombocytopeni og årsaken til trombocytopenien (produksjonssvikt eller økt forbruk)

Profylaktisk trombocyttransfusjon:

 • ved tall < 5x109/l dersom barnet ikke har en økt blødningstendens av annen årsak eller et betydelig økt forbruk. Nedre grense kan økes til < 10x109/l eller < 20x109/l dersom det forventes fortsatt fall og trombocytter ikke kan skaffes på kort varsel ved behov.
 • ved trombocytter < 20x109/l ved benmargstransplantasjon eller ved høyfebril infeksjon.
 • før invasive prosedyrer:
  • ved "vanlig" spinalpunksjon skal trombocytter være > 20x109/l
  • ved (de) første spinalpunksjon(ene) ved nyoppdaget leukemi skal trombocytter være  > 50x109/l
  • ved punksjonsbiopsier (lever/nyre/tumor) skal trombocytter være > 50x109/l
 • ved kirurgi skal trombocytter være > 50–100x109/l (innleggelse av sentralt venekateter og liknende) avhengig av inngrepets karakter og om det er blødningstendens av andre årsaker. Etter kirurgi bør trombocyttene kontrolleres og transfusjon eventuelt gjentas samme døgn.

 Mål

 • Barnet kan gjennomføre den planlagte behandlingsplan
 • Opprettholde intravasale væskevoulm for å sikre gjennomblødning av vitale organer
 • Sikre tilstrekkelig oksygentansport til perifert vev
 • Sikre hemostase

 

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020