Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Medikamentell behandling av akutt myelogen leukemi hos barn

Behandlingsplan

AML behandling hos barn er svært toksisk og stiller høye krav til avansert støttebehandling. Man må regne med uttalte benmargsaplasier etter hver eneste kur, mest uttalt etter de to første kurene. Man må være rask med å starte bredspektrede antibiotika ved febril neutropeni. Det bør startes primært med Tazocin® eller Meronem®, eventuelt ved klinisk dårlig pasient pluss Vancomycin®, og så heller smalne inn dersom pasienten ikke har utviklet alvorlig infeksjon. Barna skal ha infeksjonsprofylakse med trimetoprim-sulfa mot pneumocystis jirovecii og Posaconazol (evt. Fluconazol® ) mot sopp under hele behandlingsforløpet.

Induksjonsbehandlingen består av 2 kurer.

Kur 1 MEC 

Kuren var opprinnelig randomisert mellom MEC og DxEC, men MEC viste seg signifikant bedre og randomiseringen er fderfor avsluttet. 

MEC

 • Etoposid 150 mg/m2x1/dag, dag 1-5
 • Cytarabin 200 mg/m2x1/dag, dag 6-12
 • Mitoxantron 5 mg/m2x1/dag, dag 6-10
 • Methotrexat® intratekalt dag 6 

Responsen (bedømt etter benmarg som tas dag 22 fra start MEC(DxEC) bestemmer hvordan det videre behandlingsopplegget blir.

 • < 5 % blaster (morfologisk bedømt). Man avventer benmargsregenerasjon før kur AM påbegynnes. Det tas ukentlige benmarger, dersom blast-tallet skulle stige til > 5 % startes kur 2 umiddelbart
 • 5–15 % blaster. Kur 2 begynnes straks (dersom ikke sepsis eller lignende). Ved remisjon etter 2. kur forblir pasienten i standard risiko gruppe, hvis ikke flyttes han/hun i høyrisiko gruppe.
 • > 15 % blaster. Kur 2 begynnes straks og pasienten flyttes i høyrisiko gruppe (hvilket innebærer stamcelletransplantasjon).  

Kur 2 randomiseres mellom ADE og FLAD 

ADE (standard arm)

 • Cytarabin 100 mg/m2/dag kontinuerlig intravenøst dag 1-2 (48 timer). Deretter cytarabin 100 mg/m2 x 2/dag dag 3-8 (12 doser)
 • Daunorubicin 60 mg/m2x1/dag, dag 2, 4 og 6 
 • Etoposid 150 mg/m2x1/dag, dag 6-8
 • Methotrexat® intratekalt dag 1

FLADx (studiearm)

 • Fludarabin 30 mg/m2x1/dag, dag 1-5
 • Cytarabin 2 g/m2x1/dag, dag 1-5.
 • Daunorubicin 60 mg/m2x1/dag,dag 2,4 og 6
 • Methotrexat® intratekalt dag 1

Responsvurdering etter kur 2:

 • Dersom kur 2 ble startet umiddelbart på grunn av blaster > 5 %, tas benmarg dag 22 fra start kur 2. Hvis blaster var < 5 % tas benmarg først etter regenerasjon, ved start av kur 3
 • > 5 % blaster: Pasienten er off protokoll pga resistent sykdom. Konferer med studieleder med tanke på videre terapi.
 • < 5 % blaster og flow-MRD < 0,1 % før kur 3: SR pasient.
 • < 5 % blaster men flow MRD > 0,1 % i siste benmargen før oppstart kur 3: HR pasient, stamcelletransplanteres etter kur 3 eller tidligst mulig deretter. Dersom ingen flow-MRD mulig: SR pasient. 

Konsolideringsbehandling

A) SR pasienter med inv(16) eller t(16;16)får 2 konsolideringskurer (HAM, HAE).

B)  Alle øvrige SR pasienter får 3 konsolideringskurer (HAM, HAE, FLA). 

C) HR pasienter: HR inkluderer: > 15 % blaster etter 1. kur men remisjon etter 2. kur. Remisjon etter 2 kurer men flow-MRD > 0,1 % før 3. kur.  Også hvis det foreligger FLT-ITD (med samtidig NPM1-wildtype), i så fall uavhengig av respons. HR pasienter blir behandlet med stamcelletransplantasjon (SCT), med beslektet eller ubeslektet giver. SCT bør gjøres etter kur 3, dersom dette ikke er mulig kan det gis ytterligere kurer (det gis i så fall HA3E, evt også den siste kuren FLA) før man transplanterer.


Kur HAM

 • Cytarabin 1 g/m2 x 2/dag, dag 1-3
 • Mitoxantron 10 mg/m2 x 1/dag, dag 3-5
 • Methotrexat® intratekalt dag 1

Kur HA3E

 • Cytarabin 3 g/m2 x 2/dag, dag 1-3 
 • Etoposid x 100 mg/m2/ x 1/dag, dag 1-5
 • Methotrexat® intratekalt dag 1

Kur FLA

 • Fludarabin 30 mg/m2x1/dag, dag 1-5
 • Cytarabin 2 g/m2x1/dag, dag 1-5
 • Methotrexat® intratekalt dag 1

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020