Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Medikamentell behandling av akutt myelogen leukemi hos barn

Behandlingsplan

AML behandling hos barn er svært toksisk og stiller høye krav til avansert støttebehandling. Man må regne med uttalte benmargsaplasier etter hver eneste kur, mest uttalt etter de to første kurene. Man må være rask med å starte bredspektrede antibiotika ved febril neutropeni. Ofte bør det startes med Tazocin® eller Meronem®, eventuelt pluss Vancomycin®, og så heller smalne inn dersom pasienten ikke har utviklet alvorlig infeksjon. Barna skal ha infeksjonsprofylakse med trimetoprim-sulfa mot pneumocystis jirovecii og Fluconazol® mot sopp under hele behandlingsforløpet. Induksjonen består av 2 kurer.

Kur 1 randomiseres mellom MEC (standard arm) og DxEC (studiearm)

MEC

 • Etoposid 150 mg/m2/dag dag 1-5
 • Cytarabin 200 mg/m2/dag dag 6-12
 • Mitoxantron 5 mg/m2/dag dag 6-10
 • Methotrexat® intratekalt dag 6

DxEC

 • Etoposid 150 mg/m2/dag dag 1-5
 • Cytarabin 200 mg/m2/dag dag 6-12
 • Daunoxome 60 mg/m2/dag dag 6, 8 og 10
 • Methotrexat® intratekalt dag 6

Responsen (bedømt etter benmarg som tas dag 22 fra start MEC(DxEC) bestemmer hvordan det videre behandlingsopplegget blir.

 • < 5 % blaster (morfologisk bedømt). Man avventer benmargsregenerasjon før kur AM påbegynnes. Det tas ukentlige benmarger, dersom blast-tallet skulle stige til > 5 % startes kur 2 umiddelbart
 • 5–15 % blaster. Kur 2 begynnes straks (dersom ikke sepsis eller lignende). Ved remisjon etter 2. kur forblir pasienten i standard risiko gruppe, hvis ikke flyttes han/hun i høyrisiko gruppe.
 • > 15 % blaster. Kur 2 begynnes straks og pasienten flyttes i høyrisiko gruppe (hvilket innebærer stamcelletransplantasjon). 

Kur 2 randomiseres mellom ADxE (standard arm) og FLADx (studiearm)

ADxE

 • Cytarabin 100 mg/m2/dag kontinuerlig intravenøst dag 1-2 (48 timer). Deretter cytarabin 100 mg/m2 x 2/dag dag 3-8 (12 doser)
 • Daunoxome 60 mg/m2/dag dag 2, 4 og 6
 • Etoposid 150 mg/m2/dag dag 6-8
 • Methotrexat® intratekalt dag 1

FLADx

 • Fludarabin 30 mg/m2/dag dag 1-5
 • Cytarabin 2 g/m2/dag dag 1-5.
 • Daunoxome 60 mg/m2/dag dag 2,4 og 6
 • Methotrexat® intratekalt dag 1

Responsvurdering etter kur 2:

 • Dersom kur 2 ble startet umiddelbart på grunn av blaster > 5 %, tas benmarg dag 22 fra start kur 2. Hvis blaster var < 5 % tas benmarg først etter regenerasjon, ved start av kur 3
 • > 5 % blaster: Pas er off protokoll pga resistent sykdom. Konferer med studieleder med tanke på videre terapi.
 • < 5 % blaster men flow MRD > 0,1 % i siste benmargen før oppstart kur 3: HR pasient, stamcelletransplanteres etter kur 3 eller tidligst mulig deretter. Dersom ingen flow-MRD mulig: SR pasient. • < 5 % blaster og flow-MRD < 0,1 %: SR pasient.

Konsolideringsbehandling

A) SR pasienter får enten 2 konsolideringskurer (HAM, HAE) – dette gjelder for pasienter med inv(16) eller t(16;16), eller 3 konolideringskurer (HAM, HAE, FLA) – dette gjelder for alle øvrige SR pasienter.

B) HR pasienter: HR inkluderer: > 15 % blaster etter 1. kur men remisjon etter 2. kur. Remisjon etter 2 kurer men flow-MRD > 0,1 % før 3. kur.  Også hvis det foreligger FLT-ITD (med samtidig NPM1-wildtype), i så fall uavhengig av respons.

Kur HAM

 • Cytarabin 1 g/m2 x 2 daglig i 3 dager dag 1-3
 • Mitoxantron 10 mg/m2 x 1/dag dag 3-5
 • Methotrexat® intratekalt dag 1

Kur HA3M

 • Cytarabin 3 g/m2 x 2/dag dag 1-3
 • Etoposid x 100 mg/m2/dag i dag 1-5
 • Methotrexat® intratekalt dag 1

Kur FLA

 • Fludarabin 30 mg/m2/dag dag 1-5
 • Cytarabin 2 g/m2/d dag 1-5
 • Methotrexat® intratekalt dag

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020