Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Allogen stamcelletransplantasjon hos barn

Forberedelser

Vevstyping

Så snart indikasjon er klar og leukemien er i remisjon, bestilles HLA (human leukocyte antigen) og ABO-typing av barnet, foreldre og eventuelt søsken. En sjelden gang er typing av andre slektninger aktuelt. Dersom aktuell familegiver finnes, må barnet og donor retypes og donor utredes. Dette må skje minst 3 uker før planlagt stamcelletransplantasjon.

Dersom man ikke har egnet familegiver, og det er indikasjon for å bruke ubeslektet giver, må anmodning av søk etter giver sendes Institutt for transplantasjonsimmunologi, Rikshospitalet. Søknaden må sendes via Barneklinikken, Rikshospitalet. Samtidig må prøver for retyping av pasienten sendes.

Utredning av donor

Familiedonor skal medisinsk utredes med:

  • anamnese
  • vanlig medisinsk status
  • blodprøver
  • røntgen thorax
  • EKG

Donor må informeres om forstående prosedyre så langt som mulig. Søskengiver bør henvises Barne- og ungdomspsyikatrisk seksjon.

Pasientforberedelser

Barnet utredes vanligvis ved regional barneavdeling.

Retyping av barnet og donor skal være utført og besvart ok.

Barnet skal være fri for infeksjon.

Barnet og familien skal være informert om prosedyre og prognose. Familien bør henvises til Barneklinikken for informasjonssamtale før transplansplantasjonen.

Søknad om transplantasjon rettes til  BMT-gruppen på Barneklinikken, Rikshospitalet HF.

Intravenøs tilgang

Barnet skal ha et dobbeltlumen sentralt venekateter av type Hickman/Chemocath. Veneport kan ikke brukes. Dersom pasienten allerede har et fungerende singellumen kateter brukes denne. Kateteret skal være innlagt/skftet minst 14 dager før transpantasjonen.

Hemoterapi

Alle blodprodukter som gis i tidsrommet fra 1 måned før transplantasjonen til 12 måneder etter, må være bestrålt for å hindre at eventuelt medfølgende T-lymfocytter slår seg ned og proliferer hos den immunsuppimerte pasienten, med GVHD (transplantat-mot-vert sykdom) som resultat. Bestråling er nødvendig til tross for at man alltid bruker leukocyttfiltrerte blodprodukter. Absolutt grense for trombocytt-transfusjon (afareseplater) er 20 x 109/l.

Antibiotika profylakse

Før transplantasjonen startes profylaktisk behandling mot pneumocystis jirovecii med trimetoprim-sulfa. Denne profylaksen seponeres fire dager før transplantasjonen, men gjennopptas ved stabilt graft. Behandlingen fortsetter i 6 måneder fra transplantasjonsdagen hos pasienter uten kronisk GVHD forutsatt at granulocyttall forblir over 0,5 x 109/l. Pasienter som trenger steroidebehandling og/eller har kronisk GVHD skal fortsette pneumocystis carinii profylakse utover 6 måneder.

Aciklovir og fluconazol gis profylaktisk fra og med dagen før transplantasjon til 3 måneder etter.

GVHD profylakse

Som rutinemessig forebygging av akutt og kronisk GVHD gis ciklosporin og metotrexat.

Nedfrysning av sæd

Det er viktig å tilby postpubertale gutter nedfrysning av sæd hvis det er praktisk mulig, før cytostatikabehandling av en alvorlig sykdom. Det er realistisk å regne med at pasienten etter transplantasjon vil bli steril.

Nedfrysing av ovarialt vev

Nedfrysing av ovarialt vev fra store jenter er under utprøving, men tilbys ennå ikke som rutine.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020