Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Allogen stamcelletransplantasjon hos barn

Generelt

Allogen stamcelletransplantasjon muliggjør en maksimalt kraftig behandling med cytostatika, eventuelt i kombinasjon med helkroppsbestråling, ved leukemi. Dette er benmargsutryddende (myeloablativ) forbehandling. Denne behandlingen kan helbrede ellers uhelbredelige blodsykdommer. I tillegg oppnås ofte en immunologisk effekt rettet mot gjenværende leukemiceller.

Allogen stamcelletransplantasjon utføres ved overføring av hematopoetiske stamceller fra et individ som vanligvis er vevstypeidentisk men forøvrig genetisk forskjellig fra pasienten.

Pasienten må ikke ha alvorlig kompliserende sykdom, og det må foreligge en egnet giver. Dersom man kan velge mellom flere givere foretrekkes vanligvis donor av samme kjønn som pasienten. Om mulig foretrekkes CMV negativ giver, dersom pasienten er CMV negativ.

Indikasjoner

Akutt lymfatisk leukemi

  • Ved første remisjon ved enkelte høyrisikokriterier
  • I andre remisjon etter tidlige benmargsresidiv ( det vil si innen 6 måneder etter avsluttet kjemoterapi). Ikke etter isolert CNS- eller testisresidiv.

Akutt myelogen leukemi

  • I første remisjon ved høyrisikofaktorer
  • I eventuelt andre remisjon

Kronisk myelogen leukemi og juvenil myelomonocytt-leukemi

  • Snarest mulig etter diagnose

 Mål

  • Kurasjon

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020