oncolex logo
Utskriftsdato (20.4.2021)

Oppfølging etter behandling av kreft i analkanal

Fire til seks uker etter avsluttet kjemoterapi og strålebehandling undersøkes pasienten for vurdering av lokal respons. Graden av reell tumorregress kan være vanskelig å vurdere og det må eventuelt tas nye biopsier. Avhengig av resttumors størrelse kan undersøkelsene gjentas etter ytterligere 4–8 uker. Dersom tumor ikke viser komplett respons etter maksimum 3 måneder skal den oppfattes som terapiresistent, og en bør vurdere rektumamputasjon.

Onkolog har primæransvar for kontrollene, men anorektoskopi kan eventuelt gjøres av kirurg.De fleste residiver kommer i løpet av 2.-3. år.

Videre anbefalt kontroll

 • Hver 3. måned første 2 år
 • Hver 6. måned til 5. oppfølgingsår
 • Senere kontroller årlig hos fastlege

Undersøkelser ved kontroll

 • Anamnese, spesielt symptomer anorektalt, fra bekken og abdomen.
 • Klinisk undersøkelse av analregionen og perineum, palpasjon abdomen/lysker, rektal eksplorasjon
 • Blodprøver (hematologi, lever- og nyrefunksjon)
 • CT toraks/lever (eller røntgen toraks, ultralyd lever) etter 3,6,12,18 og 24 måneder. Deretter årlig de neste tre år.

 • PET-CT ved tre måneders kontroll hvis PET-CT ertatt før start av behandling
 • MR bekken ved 3, 6 og 12 måneder. Deretter kun hvis klinisk indisert.
 • Anorektoskopi ved kontroller første år, eventuelt også andre år eller lenger.
 • Evaluering av lokal-/analfunksjon, eventuelt supplerende undersøkelser for dokumentasjon av nedsatt funksjon.

Komplikasjoner etter kjemoterapi/strålebehandling

 • Urge for avføring forekommer hos en del pasienter. Hyppige tarmtømninger og vedvarende tynn avføring kan forekomme, spesielt etter høye stråledoser
 • Kjemoterapi og strålebehandling kan i en del tilfeller gi analinkontinens i varierende grad, dels som følge av behandlingen og dels som følge av nekrose av stor tumor som affiserer analsfinktermuskulaturen.  Dette kan kreve anleggelse av sigmoideostomi.
 • Analstenose kan forekomme, og tilstanden kan kreve anleggelse av sigmoideostomi.
 • Sterilitet hos kvinner: Germinalcellene i eggstokkene er meget følsomme for strålebehandling. Eggstokkene blir oftest liggende i strålefeltet, og pasienten vil da gå i menopause og bli steril.
 • Sterilitet hos menn: Germinalcellene i testiklene er på samme måte meget følsomme for bestråling. Dersom testiklene blir liggende i eller tett opp mot strålefeltet, er også risikoen stor for sterilitet hos menn. I noen tilfeller er det mulig å skjerme testiklene slik at germinalcellene spares.
 • Tørre og atrofiske slimhinner i skjeden.
 • Cystitt kan forekomme, dels som skrumpblære (sjelden) som gir hyppig vannlatning.