Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Kirurgi ved kreft i analkanal

Primær kirurgi kan være aktuelt ved små perianale tumores <1 cm. Sigmoideostomi kan være aktuelt før oppstart av strålebehandling ved tømmingsproblemer, obstruksjon, inkontintens eller fistel.

Resttumor eller senresidiv ( lokal behandlingssvikt)

Begrepet lokal behandlingssvikt dekker både begrepet resttumor etter kjemoradioterapi, progresjon av tumor til tross for kjemoradioterapi eller senere residiv. Det er ikke grunnlag for å skille disse situasjoner med malignitet fra hverandre når det gjelder det kirurgiske tiltaket som er nødvendig.

En gjenværende lokal ulcerasjon etter gjennomført strålebehandling gir mistanke om fortsatt sykdom, og lesjonen skal biopseres. Mye tyder på at aktiv kontroll for å oppdage lokal behandlingssvikt øker andel av pasienter som diagnostiseres tidlig, og som dermed er mulig å operere med radikalt siktemål. Vanligvis angis lokal behandlingssvikt til 20-25 % av behandlede pasienter innenfor en 3 års periode.

Pasienter med lokal behandlingssvikt skal vurderes for salvage-kirurgi med abdominoperineal eksisjon (rektumamputasjon). En bør sikre seg biopsi av tumor og utrede pasienten med tanke på operabilitet og resektabilitet. MR av bekkenet skal gjøres og en må i tillegg utelukke fjernspredning ved CT og PET/CT.  Ved metastaser i lyskene som er operable, er salvage kirurgi aktuelt. Ved annen fjernmetastasering kan kirurgi i enkelte tilfeller vurderes, men er udokumentert.

Lokal kirurgi

Noen få pasienter kan behandles med lokal reseksjon av residivet, kanskje særlig hvis tumor sitter i bløtvev og er mobilt. Dette er imidlertid sjelden tilfelle. Residiv av små perianale tidligere lokalt kirurgisk behandlede svulster kan re-eksideres med store marginer.

Radikal salvage-kirurgi

Radikal eller utvidet rektumamputasjon (APR) er nødvendig hvis sykdommen ikke er begrenset til tarmrøret eller endetarmsåpningen. Tumor har en tendens til å vokse sirkulerende ut i omgivende vev slik at marginen mot omgivende organer eller strukturer er truet eller invadert. Slike utvidede operasjoner må utføres som en bloc reseksjoner der en tilstreber å oppnå frie marginer til alt svulstvev. Stråleforandret og fibrotisk vev reseseres. Hos kvinner er det ofte nødvendig å ta med bakre vaginalvegg. Det er også ofte nødvendig med vide reseksjoner i perineum, og eventuelt også av bekkenbunnsmuskulatur. Den perineale huden må eksideres vidt. Her skiller kirurgien seg fra tilsvarende kirurgi ved rektumkreft ved at den perineale reseksjonen er mer omfattende. Ved tumorvekst bakover bør reseksjon av os coccygis eller distale sacrum vurderes som del av en-bloc reseksjonen. Det har vist seg gunstig å stoppe disseksjonen fra abdomen mot bekkenbunnen tidligere, og deretter fortsette i et plan utenfor bekkenbunnen nedenfra. En oppnår da et utvidet, sylindrisk preparat. Inngrepet bør i alle tilfeller gjøres ved store, lavtsittende svulster (T3/T4). Ved primær lukning av perineum er forsinket tilheling vanlig (40-70 %).

Plastisk-kirurgisk rekonstruksjon

Salvage-kirurgi etterlater en stor defekt i perineum, bekkenbunn og bekkenhule. For å dekke defekten, lette vevstilheling og redusere faren for bekkenabscesser er det ofte nødvendig med plastiskkirurgisk rekonstruksjon som del av den kirurgiske prosedyren. Bruk av lapper kan redusere sårtilhelingsproblemer til ned mot 15 %. Omentet mobilisering til det lille bekken er gunstig.

Lyskeglandeldisseksjon

Ved samtidig glandelmetastase i lyske gjøres formelt lyskeglandeldisseksjon samtidig med bekkenkirurgien. Dette gjøres også dersom metastase til lyskeglandel er eneste tumormanifestasjon.

Prognose etter salvage-kirurgi

Salvage-kirurgi gir pasienter med lokal behandlingssvikt en sjanse for helbredelse. Positiv reseksjonsmargin er den sterkeste negative prediktor for overlevelse etter salvagekirurgi. Det er vanlig å angi en lokal sykdomskontroll rate på 50-60 % og en 5-års overlevelse på 40-60 % etter salvage-kirurgi.

Sentralisering

Residiv av kreft i analkanalen er en sjelden tilstand. Dette sammen med de kirurgiske utfordringene knyttet til omfattende kirurgi, behov for utvidede og radikale reseksjoner samt nødvendig samarbeid med andre kirurgiske disipliner (urologi, plastikkirurgi) taler for en sentralisering av salvage-kirurgien ved kreft i analkanalen i Norge.

Kirurgi ved metastaser

Det finnes ikke større studier som har evaluert effekten av metastasekirurgi. Det er aktuelt med kirurgi for metastatisk lyskeglandelsykdom dersom ikke lokal kjemoradioterapi har ført fram.  Ved få eller enkeltmetastaser i oppfølgingstiden kan metastasekirurgi vurderes. Større lever og lungekirurgi er ikke evaluert med hensyn til overlevelse.

Tumores som gir symptomer, for eksempel fra columna, skjelett eller CNS kan være aktuelle for palliativ kirurgi. Sigmoideostomi kan være aktuelt ved lokalt inoperabel tumor eller residiv.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020